Browsing by Author พนม กุณาวงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2022กระบวนการการสื่อสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากจังหวัดลำพูน สู่ผู้นำท้องที่ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนพนม กุณาวงค์; บงกชพร อ่อนพึ่ง
May-2021การจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3พนม กุณาวงค์; กรองนภา ทะปะละ
May-2022การจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมทำในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ
-การจัดการไร่หมุนเวียนของชุมชนตามภูมิปัญญาของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ธนะชัย เชื้อต่าย
May-2022การบริหารจัดการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาล เมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; พลอยไพลิน มงคลกาวิล
May-2021การบริหารองค์การในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; พิชชาภา มนัสเสวี
Mar-2023การประเมินกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ประกายเพชร ปัญโญ
May-2021การประเมินกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5พนม กุณาวงค์; นรภพ อุทธยอด
May-2565การประเมินการเข้าถึงโครงการคนละครึ่งของประชาชนในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ประการ กุออ
May-2022การประเมินนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ประกาศิต ระวิวรรณ
May-2021การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำพูนพนม กุณาวงค์; จันทร์จิรา จอมแปง
9-Nov-2022การประเมินผลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พนม กุณาวงค์; ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
Jul-2558การพัฒนาการบริหารของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูนพนม กุณาวงค์; นิตยา จันทึง
May-2021การพัฒนานโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในบริบทประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ชนนิกานต์ คุมา
May-2022การพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน้ำของกว๊านพะเยาพนม กุณาวงค์; พิชชาพร ศรีตระกูล
May-2021การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ศุภมาส บุญทรง
May-2023การใช้ประโยชน์จากระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางพนม กุณาวงค์; ศุภกร ฝั้นคำอ้าย
May-2021ความคิดเห็นของนักเรียนต่อนโยบายการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; จิรปรียา แจขัด
May-2021บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน อย่างยั่งยืน ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนพนม กุณาวงค์; ณิชากร วรทัต
2564บทบาทของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนพนม กุณาวงค์; วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ปานชนก วงศ์แพทย์