Browsing by Author ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุสรา ต๊ะพรหม; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; สุธิศา ล่ามช้าง; ประทุม สร้อยวงค์
2561การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คมสันต์ เหล็มมะ; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2558การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557สุธิศา ล่ามช้าง; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; อนุสรา ต๊ะพรหม; วิจิตร ศรีสุพรรณ
2562การสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้า: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุ; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
2559ความสามารถในการทำงานและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัตนา เฮงสุวรรณ; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2562ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์; วิไลพรรณ ใจวิไล
2561บทบาทของพยาบาลในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการวรลักษณ์ แก้วจันทรา; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2562ปัจจัยคุกคามสุขภาพ พฤติกรรมการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ของแรงงานนอกระบบ: กรณีกลุ่มแกะลำไยรุจาธร อินทรตุล; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
2560ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานเคาะพ่นสีรถยนต์สุรดา ถนอมรัตน์; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2559ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิฉัตร์ยุภา จิโนรส; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วันเพ็ญ ทรงคำ
2560ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะนริศรา เลิศพรสวรรค์; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้าประกายน้ำ มากศรี; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2563ปัจจัยด้านการยศาสตร์และความชุกของอาการผิดปกติระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ในแรงงานนอกระบบตัดเย็บผ้าชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
2563ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ในแรงงานหัตถกรรมไม้ไผ่อารยา วุฒิกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561ปัญหาสุขภาพจากการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2559ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้กันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2563พฤติกรรมการทำงานและวิถีชีวิตของแรงงานนอกระบบ: เกษตรกรปลูกข้าวโพดชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ธานี แก้วธรรมานุกูล; รุจาธร อินทรตุล
Aug-2014ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; เรืองอุไร สินเปียง
2559ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่จารุนิล ไชยพรม; ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
2563ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่องชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์; สุมาลี เลิศมัลลิกาพร; ธานี แก้วธรรมานุกูล; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์