GRAD-Humanities and Social Sciences: Theses : [395] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 395
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Dec-2557การวิเคราะห์วัฒนธรรมประดิษฐ์และการสื่อสารอัตลักษณ์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสปาล้านนารองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย
11-Aug-2557การศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์; ประดับใจ สายเมืองนาย
2557การสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิตี้ในภาพถ่ายทัศนัย เศรษฐเสรี; กรรณ เกตุเวช
2557การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; มนัสวัฑฒก์ ชุติมา
2556การออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ ไลท์แอรด์ดิกท์ สตูดิโอ = Designing brand elements for communicating brand identity of light addict studio / ภาคภูมิ อิ่นปันภาคภูมิ อิ่นปัน
2556แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Guidelines for managing community enterprise of shiitake mushroom industry, Pang Ma O village, Mae Tha District, Lampang Province, using sufficiency economy philosophy / สุภาวดี สรรพศีลบุตรสุภาวดี สรรพศีลบุตร
2556การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต้นอ้อยที่ปลูกด้วยระบบน้ำหยดและการปลูกด้วยระบบดั้งเดิมของเกษตรกร ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Cost and return analysis in sugar cane planting cultivated by water dripped irrigation and traditional system of farmers in Sawankhalok District, Sukhothai Province / อาภาภรณ์ เมฆดั้นอาภาภรณ์ เมฆดั้น
2555การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการออกแบบ เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Analysis of components and guidelines to design electronic portfolio website for higher education students / กุศลิน ขัติยะกุศลิน ขัติยะ
2554ความสำเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Success of community forest management in Dong Pha Pun Village, Bo Kluea Tai Sub-district, Bo Kluea District, Nan Province / นรชาติ วงศ์วันดีนรชาติ วงศ์วันดี
2555ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Potential of the royal project highland agricultural centre Huay Mueang Ngham to promote for ecotourism / ราชันย์ บัวตรีราชันย์ บัวตรี
2555การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Marketing strategy analysis for vintage fashion business through on-line social media / เมฐิพรรณ บุญติเมฐิพรรณ บุญติ
2555พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการฑูตเชิงวัฒนะรรมในความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม = Theravada Buddhism as cultural diplomacy in Thai-Vietnam relations / พระอภินันท์ ทะสุนทรพระอภินันท์ ทะสุนทร
2555การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเพศเพื่อสะท้อนอคติ ทางเพศ : กรณีศึกษาภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ = Analytical study of gender symbols reflecting sexual bias: a case study of newspapers front page / สมิตชัย เลิศอนันต์สมิตชัย เลิศอนันต์
2555กลไกการควบคุมร่างกายผ่านมายาคติเรื่องเรือนร่างและกลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อข้อมูลเชิงธุรกิจ = Body control mechanism through body mythology and media consuming mechanism: A Case study of business infotainment / จันทร์วิมล แก้วแสนสายจันทร์วิมล แก้วแสนสาย
2554ความคิดเห็นของประชาชนกับผลกระทบจากการสร้าง อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions towards the impacts of building the high building of the people living in, Soi Wat U-Mong community, Tambon Suthep, Mueang District, Chiang Mai / สุรเชษฐ์ ตาคำสุรเชษฐ์ ตาคำ
2555การเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตกระดาษสาสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไปกับกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคลัสเตอร์หัตถกรรมต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of Saa paper production costs for conventional and eco-friendly production process of Ton-Pao handicraft cluster, amphoe San Kampang, Chiang Mai province / กรรณิการ์ ไชยมณีกรรณิการ์ ไชยมณี
2555การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of mediawise information about food safety project of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์
2554การออกแบบแผนที่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม:การศึกษาความสัมพันธ์ของมิติเวลาและวิถีชีวิตชุมชนกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural community mapping design: A study on relationship between timeline and the local way of life in Kad Luang, Chaing Mai / ปรีดาพร ไวทยการปรีดาพร ไวทยการ
2554การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้า ฝายวังไฮ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge management and learning network on water resource management of Muang Fai system by water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Doa Sub-district, Chiang Doa District, Chiang Mai Province / สุพรรษา สมโพธิ์สุพรรษา สมโพธิ์
2554การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community participation in environment management for ecotourism: The case study of Pongthum community, Wangtong sub-district, Wangnua district, Lampang province / สุวิมล มงคลสิริรักษ์สุวิมล มงคลสิริรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 395