GRAD-Humanities and Social Sciences: Independent Study (IS) : [278] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 278
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2015ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลีกล้วยผงสำเร็จรูปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล; วริยา ชาญฤทธิเสน
Dec-2015ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อไข่ออร์แกนิคอาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; จิราธิวัฒน์ พงศ์นภารักษ์
Dec-2015ปัจจัยส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรู้จักไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; ปียานุช กองเงิน
Oct-2015การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งแบบทั้งเปลือกของ บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์; ฐิติพงษ์ จงหมายลักษณ์
Dec-2015พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองสุรินทร์ต่อผลิตภัณฑ์หัวผักกาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล; ภานิชา เจียรวัฒนากร
Nov-2015บทบาทของนิตยสารแฟชั่นที่มีต่อการบริโภคและการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในสังคมบริโภคนิยม:ศึกษาเฉพาะนิตยสารชีส (Cheeze)ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี; วริศรา จิตมั่น
-การวิเคราะห์ปัจจัยการบริโภคสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG)ศิวรักษ์ ศิวารมย์; อัคริมา นันทนาสิทธิ์
Sep-2558การจัดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธนียา เจติยานุกรกุล; วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; สไบทิพย์ ตั้งใจ
Sep-2558การจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ฉลองเดช คูภานุมาต; วรวรรณ ขัติชีนะ
Mar-2016การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเจ้าหอมนิล ในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง; พนิตา กิตตินานนท์
Sep-2558การถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; อัจฉรา มานิตย์
Aug-2558การถอดบทเรียนคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหม้อ จังหวัดเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; สิทธิพงษ์ ยิ่งงามแก้ว
May-2558อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษา โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์ สปาเชียงใหม่อภิญญา เฟื่องฟูสกุล; ธัญพัชร ศรีมารัตน์
Feb-2558การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนทางสังคมของกลุ่มเกย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา Facebook Pagesวสันต์ ปัญญาแก้ว; ปราชญา เทพเทวิน
Sep-2557ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยาง พะเยา จำกัดศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล; เกียรติกุล บุญสม
Sep-2557ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต่อสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัดพนิดา รัตนปิติกรณ์; ศิริพร ศิริโอวาท
11-Jul-2557การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; อรกัญญา อินทะวงค์
11-Aug-2557เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; เพียงพร คำมูล
11-Aug-2557การจัดการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; เฉลิมพล คุ้มศรี
11-Aug-2557การปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; พิทักษ์ ทนาบุตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 278