GRAD-Humanities and Social Sciences: Independent Study (IS) : [278] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 278
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2015การยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ; กนกอร สุนทรสัตถาพร
Jul-2015การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของชุมชน บ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ มั่งคั่ง; ธนัญภรณ์ แพรสอาด
Jul-2015ระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร; นงเยาว์ จินาวงค์
2557การศึกษาพระธาตุสำคัญในจังหวัดลำปาง เพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; พาฝัน ประดาอินทร์
2557กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่พิชญลักษณ์ พิชญกุล; ธนาวรรณ ดวงจันทร์
2557อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการใช้อินสตาแกรม : กรณีศึกษาแบรนด์แฟชั่นในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยออนไลน์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; รุจิยา นาคเรือง
2557การศึกษา “ความเป็นไทย” ในสื่อใหม่ กรณีศึกษาโฆษณาของธุรกิจสายการบินพลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ณัฐนรี เจนจัด
2557กลยุทธ์โฆษณาแฝงเพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์ธุรกิจ: กรณีศึกษา การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นพลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ระพีพัฒน์ คำหล้า
2557อิทธิพลของสื่อต่อความต้องการเปลี่ยนสีผิวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ชวกันต์ ปัญญาวงค์
2557การศึกษาเพื่อการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; เฉลิมขวัญกมล เป็งจันทร์
2557ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnFพัชณี แสงทอง; จิตสุภา ธงด่านทวน
Sep-2015การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อไส้ขนมลูกชิดจากเศษเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตลูกชิดเชื่อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง; วศินี ศุภพิมล
Dec-2558สัญญะไทย : ความหมายที่เป็นพลวัตรทางวัฒนธรรมดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี; ธนาวร ชัยวรากิจ
Dec-2558การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ; อัจฉรา ศรีพลากิจ
May-2558ชีวิตประจำวันในชุมชนเสมือนจริงของประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.comอาจารย์ ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี; ปรีณาภา ปุกคำดี
-การศึกษาวัฒนธรรมย่อยและการวิเคราะห์อัตลักษณ์ ของกลุ่มเฮฟวี่เมทัล กรณีศึกษากลุ่มเฮฟวี่เมทัลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ดร. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล; วิภูพงศ์ จิระประภูศักดิ์
Jun-2014การจัดการเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; พรพรรณ ศริกุล
Jun-2014การอนุรักษ์และฟื้นฟูการตีกลองปูจาล้านนาของกลุ่มลายคำใน จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ วงศ์สว่าง
2555ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการสร้างปางช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social economics impacts elephant camp: a case study of Tambon Kuedchang, Amphoe Maetang, Changwat Chiang Mai / ธงชัย ประเทืองธงชัย ประเทือง
2555พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Forest Resource Conservation Behavior of Khunchanghian Villagers, Changphuak Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / ทิวาพร พรหมสิทธิ์ทิวาพร พรหมสิทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 278