POL: Theses : [920] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 920
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Oct-2023การปกครองแบบชีวญาณผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในสังคมไทย (พ.ศ. 2554-2563)มาลินี คุ้มสุภา; พัชกานต์ ดอกพิกุล
30-Aug-2566การบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการจัดการแก้ไขวิกฤตปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; ณัฐพร อินทะกันฑ์
Mar-2565ระบบการศึกษาและอำนาจนำของสยามในล้านนา พ.ศ. 2445-2482ธเนศวร์ เจริญเมือง; สัพพัญญู วงศ์ชัย
May-2023การพัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองคาดการณ์ความเข้มข้น ของก๊าชไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยข้อมูลดาวเทียม ในประเทศไทยพลภัทร เหมวรรณ; อริศรา เจริญปัญญาเนตร; สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์
Jun-2023ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการพัฒนาด้านการจัดสรรทรัพยากรทางทะเลบนอ่าวบ้านดอน หมู่บ้านคลองราง ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร; ปรพร เต็งเฉี้ยง
May-2022การจัดการเครือข่ายในภาวะวิกฤตของที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; ชนัทท์นันท์ กรมยา
Jun-2023ธรรมาภิบาลการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการในมิติเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สโรชรัศมิ์ สงวนสัตย์
Oct-2022ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มยังไพร์ดคลับ จังหวัดเชียงใหม่ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์; นิพพิชฌน์ เครื่องสนุก
Mar-2021การพัฒนาตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; กานต์ชนิต สุตาคำ
Sep-2022แนวทางของภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลง เพื่อการส่งออกของประเทศไทยศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ภานุวัฒน์ กุยแก้ว
May-2564แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านภาคทะเล และการประมง ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ควัง, โฮ ซง
2564ไม้สัก:พัฒนาการของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างล้านนา สยาม และอังกฤษ พ.ศ. 2417-2503ธเนศวร์ เจริญเมือง; อารยา ฟ้ารุ่งสาง
May-2022พรรคอนาคตใหม่กับระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; กฤษฎากรณ์ สันโดษ
Jun-2020การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; จิราภรณ์ ชัยก๋า
Dec-2014ปัญหาในการจัดการน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า ของเทศบาลนครเชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; อณิษฐา หาญภักดีนิยม
Nov-2014การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ชายแดนในรัฐประชาธิปไตย และรัฐสังคมนิยมต่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี; ฑริดา ใบเกษม
Aug-2557การนำนโยบายให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไปปฏิบัติในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยธันยวัฒน์ รัตนสัค; วีรานรี ติยะบุตร
1-Dec-2557การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล; วิภาดา วัชรินทร์
2-Dec-2557การศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันไฟป่า บ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; นินนาท ดาวรัตนหงษ์
2-Dec-2557การจัดการอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหากำไรมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวอาจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน; สลิลา ไชยวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 920