POL: Theses : [907] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 907
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2020การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; จิราภรณ์ ชัยก๋า
Dec-2014ปัญหาในการจัดการน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า ของเทศบาลนครเชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; อณิษฐา หาญภักดีนิยม
Nov-2014การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ชายแดนในรัฐประชาธิปไตย และรัฐสังคมนิยมต่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจารย์ ดร. จันทนา สุทธิจารี; ฑริดา ใบเกษม
Aug-2557การนำนโยบายให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไปปฏิบัติในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยธันยวัฒน์ รัตนสัค; วีรานรี ติยะบุตร
1-Dec-2257การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล; วิภาดา วัชรินทร์
2-Dec-2557การศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันไฟป่า บ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; นินนาท ดาวรัตนหงษ์
2-Dec-2557การจัดการอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงหากำไรมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวอาจารย์ ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน; สลิลา ไชยวงศ์
2-Dec-2557การจัดบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาแก่เด็กต่างด้าว ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; สุภาพร ศรีธนัญชัย
10-May-2557กำเนิดและวิวัฒนาการของหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะกลไกขับเคลื่อนทางการเมือง กรณีศึกษา บ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายอาจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ; ชุติมา ปัญญาหลง
2556ระดับความไว้วางใจที่มีต่อผู้บังคับบัญชาและความเครียดระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Trust and stress levels towards the supervisors of the local officers and employees under the Chiang Mai Provincial Administrative Organization / พิมภินันท์ ดาราพิมภินันท์ ดารา
2556ผลการนำหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น = Results of application of the restorative justice process principle to development of juvenile observation and protection in Khon Kaen Province / สุกานดา กิจหรารักษ์สุกานดา กิจหรารักษ์
2556พริตตี้เชียร์เบียร์ในเชียงใหม่ : การทำให้ผู้หญิงเป็นสินค้าในอุตสากหรรมการค้าเบียร์ = Beer pretty girl in Chiang Mai City: commedification of women in brewery retail business / อัมพร บุญเทพอัมพร บุญเทพ
2556การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา = The Political movement of environmental conservation groups in Nan Province towards Hong Sa Lignite Powr Plant / รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์
2556หญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ พื้นที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Thai women marry to foreigners in Pong District, Phayao Province / สวิตตา บุญนำบารมีสวิตตา บุญนำบารมี
-โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่าในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Opportunities in accessing to upper secondary level education of the second generation descendants of migrants from Myanmar in Mae Sod District, Tak Province / หทัยทิพย์ ศุภรัตโนดมหทัยทิพย์ ศุภรัตโนดม
2554การเมืองในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง พ.ศ. 2546 -2553 = Politics in budget preparation of Lampang Municipality B.E. 2546-2553 / กิติยา เกษมสุขกิติยา เกษมสุข
2555การประเมินผลโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค = Evaluation of Thailand development project as regional education hub / เอกอนันต์ กิมภากรณ์เอกอนันต์ กิมภากรณ์
2555ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี = New social movement in managing coastal wetland resources: a case study of Pattani Bay conservation network / ฮัสสัน ดูมาลีฮัสสัน ดูมาลี
2555การตอบสนองของรัฐบาลลาวต่อการลงทุนของจีนในภาคบริการในเมืองน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Response of the Lao Government to Chinese investment in service sector in Namtha District, Luang Namtha Province, The Lao Peoples Democratic Republic / สุพิชฌาย์ ปัญญาสุพิชฌาย์ ปัญญา
2555กระบวนการนำเครื่องบดย่อยขยะเอนกประสงค์ไปใช้ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Adoption of the multi-purpose waste pulverizing machine in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณธีร์ รังแก้วปราณธีร์ รังแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 907