EDU: Independent Study (IS) : [1638] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1638
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558การจัดเวลาเรียนและโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์; ฐิติมา ญาณะวงษา
May-2558การสร้างหนังสือการ์ตูนคุณธรรมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์; อมรรัตน์ เกษมรัตนพร
8-Sep-2557การจัดการธุรกิจร้านตัดรองเท้าหนังในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; พัชรี ธรรมสุข
11-Jan-2557การจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทของโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย; ชมพูนุช สมจันทร์
Jul-2015การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; มยุรา ประดิษฐ์ษร
Jul-2015การใช้หนังสือเล่มใหญ่สองภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของเด็กปฐมวัยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; นิภาพร คำโพธิ์
Jun-2015การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ออผุ๊ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; บรรหาร เพ็ญจันทร์
Jun-2015การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางของครูสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; ราตรี ช่างปัด
2557การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; พีรันธร ยาคำ
Dec-2557จากวิทยาลัยเทคนิคสู่สถาบันการอาชีวศึกษา : ความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อรรณพ พงษ์วาท; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
May-2557การวิเคราะห์ของเล่นพื้นบ้านในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวีระพงษ์ แสง-ชูโต; นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์; ศรินญา คำใส
Dec-2557ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แทปเล็ตพีซีอุไรวรรณ หาญวงค์; วีณา วโรตมะวิชญ; ปริยาพร ปันมงคล
Dec-2557การประเมินระบบให้บริการข้อมูลของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีระยุทธ บุญตัน
May-2557การใช้รูปภาพเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงของเด็กที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินวีระพงษ์ แสง-ชูโต; รำไพ สามสีทอง; ยอดขวัญ ทองเล่ม
Aug-2558การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาชีพเกษตรกรรม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากณัชชา กมล; ชณัฏฐฐิณี หน่อวงศ์
2557การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; กัลยาณี ฤทธิลอม
-การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร; วรรณภา กาโยงแว่น
2557การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สุวรรณ หมื่นตาบุตร; นราพร ตาคำแสง
2557การจัดการงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; เพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
2557การจัดการคุณภาพของผู้เรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; ปิยฉัตร ไชยแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1638