EDU: Independent Study (IS) : [1686] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1686
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; นิรชญาวรรณ มีณรงค์
Jun-2015การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; แพรววนิต บุญวัฒน์
Jul-2015การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิว ของรูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง; วรัญญา ชัยชนะพูนผล
Aug-2558ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสมทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; ตรียามาส อนุชัย
Feb-2558บทบาทของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายศิวรักษ์ ศิวารมย์; สร้อยสุดา วิทยากร; มัทนา บั้งเงิน
Jun-2558การสร้างชุดการสอนการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; นวลลออ กาวิแหง
Jun-2558การสร้างชุดการสอนการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; รัตนา อัศวะสัย
Sep-2558การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; จันจิรา มะโนเพ็ญ
Aug-2558การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนงลักษณ์ เขียนงาม; จินตนา สุจจานันท์; พิมพรรณ ต๊ะสุภา
May-2558ทัศนคติต่อระบบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจค้าปลีกตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; อภินันท์ ณ บรรพต
May-2558การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นัฐจิรา บุศย์ดี; วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย
May-2558ทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้กิจกรรมแบบดาราทีบีเอ็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ดวงหทัย กาศวิบูลย์; เมธี ศรีบุญเรือง
May-2558การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; เจียรนัย ภูดอนตอง
May-2558การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ธิดารัตน์ พุทธิมา
May-2558การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อุไรวรรณ หาญวงค์; วีณา วโรตมะวิชญ; จริญญา แก้วจีน
Feb-2558การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐกานต์ ชุ่มใจ
Feb-2558ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 - 2558 ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; แพรทอง นะวัน
May-2558ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์บริการรถยนต์ในตำบลดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; กวีวัจน์ เทพดลไชย
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วินัย จันทรานาค
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; จตุพร ชินะใจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1686