EDU: Independent Study (IS) : [1746] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1746
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Jun-2566การใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและแรงจูงใจในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นทัต อัศภาภรณ์; ศักดา สวาทะนันทน์; สุภาพร สมจิตต
3-Jul-2023การใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ศักดา สวาทะนันทน์; สมเกียรติ อินทสิงห์; ชญานิศ ใฝ่เอกภพ
Jun-2023การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอัตลักษณ์ถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; ฐิติภัทร จักร์คำ
May-2022การศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทวิภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์; อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; ธิดาภรณ์ มาละวรรณา
Sep-2021แนวทางการนิเทศงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางธารณ์ ทองงอก; ยงยุทธ ยะบุญธง; กาญจนา คําทะวงค์
Apr-2023ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมในสาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นทัต อัศภาภรณ์; สมเกียรติ อินทสิงห์; วัชรี วุฒิชัย
3-Mar-2023การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการพูดสื่อสารของโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูนสมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; อาจารี เกษมสุข
Aug-2022การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการตอบสนองด้วยท่าทางนทัต อัศภาภรณ์; ดวงใจ วงศ์ตา
Aug-2022การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นทัต อัศภาภรณ์; พริมม์รฎา ปาระมี
Jun-2564ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; ณัฐณิชา นันตา
Jul-2022การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; ณัฐพล ไชยบัวแก้ว
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดเชิงคำนวณ และแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; กรรณิการ์ จอมแปง
Jun-2022การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; กชนิภา มูลทุ่ง
2565การพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงทรรศนะและทักษะ การทำงานร่วมกัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นทัต อัศภาภรณ์; วราภรณ์ ทองสว่าง
Jun-2022การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ชุดกิจกรรมนิทาน ไม่จบเรื่องรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; ณัชชา กรมแสง
Jun-2022การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; พิชญานิน อินทโสตถิ
Jul-2022การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ วิชาการบันทึกบัญชี ด้วยการบูรณาการ เทคนิคการใช้คำถาม ไฟว์ ดับบลิว วัน เอช กับฐานการเรียนรู้เชิงอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาบัญชีนทัต อัศภาภรณ์; ณัฐวัฒน์ คำลือ
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนศิลป์ธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นทัต อัศภาภรณ์; สมเกียรติ อินทสิงห์; เจนจิรา ปี่แก้ว
Apr-2021แนวทางการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ธนัชชนม์ มาตระออ
Nov-2020การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; สุพิทยา สิงห์คำ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1746