EDU: Independent Study (IS) : [1681] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1681
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558ผลการใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผาสำราญ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนงลักษณ์ เขียนงาม; มณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ
Oct-2015การบริหารงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; นันทพร ปัญญาสูง
Oct-2015การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามคู่มือหลักสูตรอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; ธนัฏฐ์ แสนแปง
Sep-2558แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นันท์นภัส กันกา
Sep-2558แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วัฒนา แสงสินธุ์
Aug-2558การใช้กล่องนับเลขหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะการนับจำนวนของเด็กดาวน์ซินโดรมวีระพงษ์ แสง-ชูโต; รัชนีกร ทองสุขดี; ทิวาพร กาจินา
Aug-2558การประเมินหลักสูตรรายวิชาสร้างเสริมทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูนพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ศิริพร วงศ์หล้า
Aug-2558แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; วิทยา อนุเกรียงไกร
Aug-2558แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอนยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; บวร จันทร์ธีระโรจน์
May-2558แนวทางการพัฒนาอาชีพทอผ้าของชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ธนวัฒน์ ยวงสุวรรณ
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาชรินทร์ มั่งคั่ง; กัญญา กำศิริพิมาน
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ประภัสสร พรมคำตัน
May-2558การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำไทยของนักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; วิลาสินี ดีอุ่น
May-2558การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุไรวรรณ หาญวงค์; วีณา วโรตมะวิชญ; อนันตาพร ตาบุญใจ
May-2558การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; อรทัย กันทะลอม
Jun-2015การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; นิรชญาวรรณ มีณรงค์
Jun-2015การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; แพรววนิต บุญวัฒน์
Jul-2015การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิว ของรูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง; วรัญญา ชัยชนะพูนผล
Aug-2558ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสมทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; ตรียามาส อนุชัย
Feb-2558บทบาทของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายศิวรักษ์ ศิวารมย์; สร้อยสุดา วิทยากร; มัทนา บั้งเงิน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1681