BA: Independent Study (IS) : [2615] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2615
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาด บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด จังหวัดสมุทรสาครวรรณัย สายประเสริฐ; อภิรดา ทองรุ่ง
2557ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จำกัดวรรณัย สายประเสริฐ; เพชรดารินทร์ แซ่หลู่
2557คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศอรพิณ สันติธีรากุล; ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา
2557การเปรียบประสิทธิภาพกลุ่มหลักทรัพย์ตามปัจจัยพื้นฐานกลุ่มหลักทรัพย์ ตามอุตสาหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก โดยใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยรวี ลงกานี; เกรียงไกร ก้อนคำ
2557พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้านิตยา เจรียงประเสริฐ; พิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นฤมล กิมภากรณ์; พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผักปลอดสารพิษจิราวรรณ ฉายสุวรรณ; ภัทรา สุรินทร์วงศ์
2557การบริหารความเสี่ยงของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ชูศรี เที้ยศิริเพชร; กมลชนก อนุกูล
Dec-2557พฤติกรรมของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอรชร มณีสงฆ์; ปาริฉัตร ชมภูรัตน์
Oct-2558ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพกับความสำเร็จในอาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์; ศุภวิชญ์ แก้วปานันท์
-ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริการของ ผู้แทนจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; สมชัย รัตน์ปิยะภาภรณ์
Oct-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือก ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ; ฐิติลักษณ์ คูหา
Sep-2558ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือก ร้านอาหารปักษ์ใต้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; จริยา นิกรพิทยา
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ; ปริวรรธก์ บุณยาวีร์
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้าอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์; โชติรส หอเจริญ
13-Aug-2557ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา; สุรัตน์ ยาสิทธิ์
16-Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลดรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; ปณัฏฐพร มีชัย
25-Jul-2557ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล
18-Jul-2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; พรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
29-Jul-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสบู่สมุนไพรรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; สิริกร ศิริอางค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2615