BA: Independent Study (IS) : [2826] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2826
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2020การจัดการสินค้าคงคลัง ร้าน เลิศกิจ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์; อริสา เลิศกิจชุติมา
Apr-2020รูปภาพและวีดีโอคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนวัยทำงานในประเทศไทยในการเลือกร้านอาหารรองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ; กชวรรณ ณ สงขลา
Apr-2020การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท ทีพีพี ฟู้ดส์ จำกัด โดยใช้เทคนิคลีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; พงษ์นรินทร์ กาวิสุข
Mar-2020ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้สอบบัญชีและการรับรู้คุณภาพการสอบบัญชีของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ปราเนตร บัวสร้อย
Mar-2020ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือทิพวรรณ ลาภยศ
Mar-2020การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี; ณัฏฐ์ธนัน ทากูล
Dec-2019การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ แห่งหนึ่งในภาคเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; กรรณิการ์ จินาใหม่
Feb-2020การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจรับจัดอีเวนต์ สำหรับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; วสุรัตน์ บุษบา
3-Jul-2019Opinions of Fresh Coffee Shop Owners Towards Importance of Shop Environment ComponentsLecturer Dr.Wanlanai Saiprasert; นายนิพิฐพล อุดดง; Mr. Niphitphon Auddong
3-Jul-2019Opinions of Fresh Coffee Shop Owners Towards Importance of Shop Environment ComponentsDr.Wanlanai Saiprasert; นายนิพิฐพล อุดดง; Mr. Niphitphon Auddong
Mar-2016ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ต่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์กรมาใช้ในระบบบัญชีการเงินอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา; พัชราพร บุษบรรณ์
Apr-2016พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการ สัตว์เลี้ยงอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อรชุมา บุบผา
Apr-2016ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; เพิ่มยศ ตันสกุล
Nov-2015การประเมินความเสี่ยงการใช้ระบบงานสาธารณูปโภค ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา; จิรารัตน์ นุภาพ
Dec-2015ความต้องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ต่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; สราวุฒิ พุ่มพวง
Nov-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยศิริรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; ต่อพงศ์ โชคครรชิตไชย
Dec-2015ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลมือสองจากผู้ประกอบการในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; เบญจวรรณ กันทศรี
Dec-2015ความพึงพอใจของลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมที่มีต่อการให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจถนนสุเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ศิรประภา พงษ์ศักดิ์ศรี
May-2015พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ หนังสือรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ศรัญญา คิดประจา
Oct-2015ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ จังหวัดลำปางในการจัดทำบัญชี ครัวเรือนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์; ณัฐยา สักเส็ด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 2826