BA: Independent Study (IS) : [2942] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2942
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2021ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองเงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังโรจนา ธรรมจินดา; กานต์สินี ตังควิเวชกุล
Sep-2022ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย ในเขตเชียงราย ภาคเหนือ 1อรพิณ สันติธีรากุล; ปรัชภรณ์ สายโปธิ
Aug-2021ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในตลาดตราสารหนี้ไทยตามแบบจำลองสเวนส์สันหลังปรับปรุงชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; กรัษนัย ใบเต้
Jul-2021การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหาร เพื่อสุขภาพในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่วิสุทธร จิตอารี; พิชญ์ปวี ชูภาระ
Mar-2021การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ที่กำหนดให้ความเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทุนอยู่ในระดับที่เท่ากัน และกลุ่มหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมรวี ลงกานี; หนึ่งฤทัย เฟื้องแปง
Jul-2021พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชายเจเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัชรา ตันติประภา; สุนารี ขันโท
Jul-2021กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ส่งออก ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนโรจนา ธรรมจินดา; อนัญญา อมรจตุรพร
Jul-2022ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะทางธุรกิจเพื่อการทำงานและความสำเร็จตามการรับรู้ของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ณัฐพล สุจริตธรรม
Aug-2022การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปางปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; ณัฐณิชา เทอดเทียนวงษ์
Aug-2022พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วในจังหวัดเชียงใหม่ศรัญญา กันตะบุตร; สุกฤตา คำจิ่ง
20-Jun-2022การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างหอพักสำหรับนักศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาตุลยา ตุลาดิลก; สัจจวัชร งานหมั่น
11-Jul-2022อิทธิพลการรับรู้ลักษณะเด่นของร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเรือ ต่อความตั้งใจใช้บริการในช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิจ; พัดชา ลี้ไพบูลย์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายกับต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโรจนา ธรรมจินดา; ปิยวัฒน์ คำนึงสิทธิ
2564การออกแบบระบบการให้บริการธุรกิจซักแห้งในอำเภอเมืองเชียงใหม่สายนที เฉินบา รุง; ธัชพล เจริญกุศล
2564พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องดื่มจากร้านชานมไข่มุก ที่ตั้งอยู่ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่สายนที เฉินบำรุง; ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น; กวี วงศ์จันทรัตน์
20-Jul-2022การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็ก (พิเศษ) ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานีตุลยา ตุลาดิลก; ธนาวุฒิ ทุมโคตร
2564ผลกระทบของประเภทของผู้ให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเอื้อบุญ เอกะสิงห์; สุดารัตน์ อาพันธ์
2564ผลกระทบของการบังคับให้เปิดเผยและให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่มีต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเอื้อบุญ เอกะสิงห์; ระพีพรรณ อินทะรน
2564การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจาลองห้าปัจจัยชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ภุชงค์ ประกอบไวทยกิจ
2563คุณค่าตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการบริการของโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไป ในจังหวัดเชียงใหม่นฤมล กิมภากรณ์; พรรัมภา แสงดอก
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2942