BA: Independent Study (IS) : [3185] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3185
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Sep-2566ส่วนประสมการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์แป้งโดว์ขนมปังอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา; อาริยา เมืองน้อย
11-Oct-2566พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของจังหวัดน่านเรนัส เสริมบุญสร้าง; ฐิติดาภา กุลณาวงค์
Oct-2566พฤติกรรมของเจเนอเรชันวายต่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีพัชรา ตันติประภา; นางสาวทักษพร ศรีสุวรรณ์
9-Nov-2566ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยวรรณัย สายประเสริฐ; กฤชณภัทร วงค์จักร
Oct-2566ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของที่พักประเภทโฮมสเตย์ในยุคความปรกติใหม่ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น; วิชชาวี รักประเสริฐสุข
Oct-2566พฤติกรรมของเจเนอเรชันแซดต่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีพัชรา ตันติประภา; ศุขจิภา ศรีภิรมย์
Oct-2023ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกรายย่อยออนไลน์ในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจิราวรรณ ฉายสุวรรณ; ภัสสร์ ตรีรัตนานันท์
27-Oct-2566การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังการประกาศปิดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; สินีนาฎ ศิริภัณฑ์
6-Nov-2566การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์
6-Nov-2566การศึกษาการออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พัชรพงษ์ อินยาศรี
9-Sep-2565ความสุขในการทำงานของบุคลากรเจเนอเรชันเอ็กซ์และเจเนอเรชันวาย โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่อรพิณ สันติธีรากุล; ธัญวรัตน์ วัดนก
20-Jan-2565การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อยืดผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมวรัท วินิจ; ราชภัฏ พัฒนกุล
Nov-2023การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในการผลิตขนมสุนัขสันในไก่อบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; จุติณัฏฐ์ รวิพรศิริ
8-Nov-2023การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรีสอร์ท อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชาย; วิภาดา ดาวราม
Oct-2023อิทธิพลของความคาดหวังต่อความเป็นจริงเสริมในช่องทางออนไลน์ของแบรนด์เครื่องสำอางที่มีต่อความต้ังใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายนฤมล กิมภากรณ์; นัทธกาญจน์ ละอูม
Oct-2023อิทธิพลของผู้ทรงอิทธิพลผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีต่อความไว้วางใจในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านฤมล กิมภากรณ์; จิราพร เกลาเกลี้ยง
11-Oct-2023ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่เรนัส เสริมบุญสร้าง; เวธนี เฉียงตะวัน
6-Nov-2023ความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์ในการจัดทำประกันภัยภาคบังคับของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดแพร่ตุลยา ตุลาดิลก; รัตนาภรณ์ เปี่ยมจำเริญ
30-Oct-2566ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19วรรณัย สายประเสริฐ; ทรายขวัญ นาคงสี
6-Nov-2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวในจังหวัดสุรินทร์ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; ณพงศ์เดช ศรีแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3185