BA: Independent Study (IS) : [2990] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2990
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Dec-2022การปรับปรุงกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้า ตำบลท่าซัก จังหวัดนครศรีธรรมราชก้องภู นิมานันท์; ธนินวิชญ์ เขียวไชย
10-Oct-2022ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสายนที เฉินบำรุง; ก้าวเนตร ปวงสุต๊ะ
15-Nov-2022ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไข่ปลอดยาปฏิชีวนะเขมกร ไชยประสิทธิ์; วิชชุกร เวชชากุล
Oct-2022ความน่าดึงดูดใจของแบรนด์นายจ้างที่มีผลต่อความตั้งใจของเจเนอเรชันวาย ในการอยู่เพื่อทำงานกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นฤมล กิมภากรณ์; อารยา จิรชีวีวงศ์
13-Oct-2022อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนต่อการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชันแซดในอำเภอเมืองเชียงใหม่รวิ รุ่งเรืองศรี; จาตุรนต์ เศรษฐเสถียร
Aug-2564การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; ทวีวัฒน์ เล็กสกุล
2565พฤติกรรมของกลุ่มชายรักชาย เจเนอเรชันแซด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัชรา ตันติประภา; ชวัลนัทธ์ ทัศรินทร์สกุล
Sep-2022พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้หญิงชาวไทยเจเนอเรชันวายทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ศรัญญา กันตะบุตร; เอื้อมพร สุขโกษา
17-Oct-2022ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตุลยา ตุลาดิลก; เป็งห่าน
17-Oct-2022ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตุลยา ตุลาดิลก; ธนวันต์ กนกวลี
26-Sep-2022การจัดการวัสดุคงคลังของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์เขมกร ไชยประสิทธิ์; นพรัตน์ อ่อนเอี่ยม
17-Oct-2022ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตุลยา ตุลาดิลก; อธิชา อติวรรณาพัฒน์
15-Sep-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการใช้แอปพลิเคชันบริการจัดส่งอาหารอรชร มณีสงฆ์; ฑิคัมพร บาลลา
26-Sep-2022ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อท้องฟ้าจำลอง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่นิยตา กาวีวงศ์; น้ำทิพย์ พร้าชาวนา
Apr-2022ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนิยตา กาวีวงศ์; เสฏฐวุฒิ ภัทรมัย
Mar-2021ผลกระทบจากเงินเฟ้อ การแข่งขันทางอุตสาหกรรม และลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจที่มีต่อการถือครองเงินสดของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวี ลงกานี; ณฐพรรษชน วงศ์พัฒนเวช
26-Sep-2022ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของคลินิกกระดูกและข้อ หมอพจน์ จังหวัดเชียงใหม่วรัทยา แจ้งกระจ่าง; กิตติ์พิพัชญ์ ศรีบัณฑิตกุล
9-Sep-2022การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ของธุรกิจเปปป้าสวีทวรัทยา แจ้งกระจ่าง; ปรียาภรณ์ ประจันเขตต์
19-Sep-2022ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์สายนที เฉินบำรุง; ณิชชารีย์ นระทัต
14-Sep-2022ส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อการใช้บริการสถานบริการแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิสุทธร จิตอารี; ธัญญ์พัทธ์ อำนวยกิตติพร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2990