BA: Independent Study (IS) : [2819] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2819
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2018การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง; ธัญญาภรณ์ อินทะไชย
Apr-2020การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่รถยนต์ของร้านบ้วนเฮงการช่างลำพูนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ปวีณา แก้วประเสริฐ
Apr-2020การพัฒนาระบบ ๕ส โรงบรรจุก๊าซของบริษัท วินัยศักดิ์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; นรีนุช ขัตติพัฒนพงษ์
May-2020การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านงานขายของหัวหน้างานขายและผู้แทนยา บริษัท มิลลิเมด จำกัดตุลยา ตุลาดิลก; สราวุธ สันติวุฒิกุล
May-2020การวเิคราะห์ลักษณะลูกค้าของร้านค้าปลีกท้องถิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิจ; ศุภาพิชญ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
Apr-2020ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์; สุรภา ธิตินรเศรษฐ
May-2020ปัจจัยที่มีผลต่อนักวิ่งเจเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา; ภัทริน สายปัญญา
May-2020ปัจจัยที่มีผลต่อนักวิ่งเจเนอเรชันเอ็กซ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา; ภัทร์พล ศรีฟองจันทร์
May-2020แรงจูงใจของนักท่องเทียวชาวไทยเจเนอเรชันวายต่อการมาเทียว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา กันตะบุตร; ธัชพล เจริญจํารัสชีพ
May-2020ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; อาทิตยา เดชสุขุม
May-2020การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไออาจารย์ ดร. ตุลยา ตุลาดิลก; ภูษณิศา ชมภูจันทร์
May-2020การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอาจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก; เพชราพร เทพาคำ
Apr-2020การลดเวลานำโดยเทคนิคแบบลีนของกระบวนการผลิตเครื่องบดอัดขยะ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; ชนิตา คำแดงใหญ่
Apr-2020การจัดการสินค้าคงคลัง ร้าน เลิศกิจ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์; อริสา เลิศกิจชุติมา
Apr-2020รูปภาพและวีดีโอคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนวัยทำงานในประเทศไทยในการเลือกร้านอาหารรองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ; กชวรรณ ณ สงขลา
Apr-2020การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท ทีพีพี ฟู้ดส์ จำกัด โดยใช้เทคนิคลีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์; พงษ์นรินทร์ กาวิสุข
Mar-2020ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้สอบบัญชีและการรับรู้คุณภาพการสอบบัญชีของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ปราเนตร บัวสร้อย
Mar-2020ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือทิพวรรณ ลาภยศ
Mar-2020การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของเครื่องล้างผักนาโนบับเบิ้ลขนาดครัวเรือน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี; ณัฏฐ์ธนัน ทากูล
Dec-2019การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ แห่งหนึ่งในภาคเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; กรรณิการ์ จินาใหม่
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2819