Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 148 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The marketing mix factors affecting the selection of car hire purchase credit service firms of customers in Mueang district, Lamphun province / นัทธมน องคานุภาพนัทธมน องคานุภาพ
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Marketing mix factors affecting the selection of the Tutorial Schools of Secondary School Students in Mueang District, Phayao Province / อัฐกร แผ่นทองอัฐกร แผ่นทอง
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the business decision on using overdraft of Bangkok Bank Public Company Limited at Sanpakoi Business Center, Chiang Mai Province / สุพจน์ อินทพินธุ์สุพจน์ อินทพินธุ์
2547ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting consumers in purchasing construction materials in Municipal Nakorn Lampang, Lampang Province / อัมพร เครือใหม่อัมพร เครือใหม่
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของที่พักอาศัยให้เช่ารายเดือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision of buying closed circuit television system at monthly rental residence in Chiang Mai Municipality / รัชดาภรณ์ ปัญญาชัยรัชดาภรณ์ ปัญญาชัย
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำยาเคลือบส้มของผู้ประกอบการโรงเคลือบส้ม ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting decision of tangerine fruit coating by the entrepreneurs of tangerine fruit coating in Chiang Mai Province / อนุวัตร ภูวเศรษฐอนุวัตร ภูวเศรษฐ
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Services marketing mix factors affecting the selection towards car care services of employees in Northern region Industrial Estate, Lamphun Province / รัชฎาภรณ์ ทาระวรรณรัชฎาภรณ์ ทาระวรรณ
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมาก่อสร้างใน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี = Marketing factors towards construction contractors decisions on purchase ready mixed concrete in Sao Hai District, Saraburi Province / ดิเรก ตัญญูนุรักษ์ดิเรก ตัญญูนุรักษ์
2547ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting consumers in service selection of car care shop in Mueang district, Samut Sakhon province / วงค์เดือน สัตย์สมนึกวงค์เดือน สัตย์สมนึก
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองรูปพรรณจากร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = The Marketing mix factor affecting consumers' buying decision of gold ornament from gold ornament stores in Ban Phaco District, Samut Sakhon Province / บุศรินทร์ จูงอานุภาพบุศรินทร์ จูงอานุภาพ