BA: Independent Study (IS) : [2665] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2665
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการห้างค้าปลีกสมัยใหม่อรชร มณีสงฆ์; ศศิมา วีระโชติไกร
Sep-2558การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพธันยานี โพธิสาร; ธนบดี ทับสุวรรณ์
Sep-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่อรชร มณีสงฆ์; นันทนา พ้นภัยพาล
Aug-2558ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในสายตาลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนฤมล กิมภากรณ์; ปกรณ์ โอฬาระชิน
Sep-2558ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่เปิดบริการ 7 วันต่อสัปดาห์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก้องภู นิมานันท์; ธนัชชา ธรรมไชย
Sep-2558ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดลำปางก้องภู นิมานันท์; ทวินันท์ อนุพันธ์พงศ์
Sep-2558คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤติและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อรพิณ สันติธีรากุล; กสิพันธุ์ เมืองอินทร์
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคขนมไทยนฤมล กิมภากรณ์; ณภัคอร สงวนตั้ง
Aug-2558ความพึงพอใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85อรชร มณีสงฆ์; ฐิติรัตน์ เปี้ยวงศ์
Apr-2558ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อจริยธรรมของนักบัญชีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; ชนิดา ธรรมขันธ์
May-2558พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ใช้รถยนต์ต่อการซื้อยางรถยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิจ; ธันยานี โพธิสาร; ทวิภู ตันสว่างดำรงกุล
May-2558พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้บริโภควัยทำงานต่อการเลือกศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิ; ธันยานี โพธิสาร; ธนกฤต สิงห์คะราช
May-2558ปัญหาในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลในเขตจังหวัดลำพูนสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์; จีรชญา สุขไหว
May-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อการซื้อคอนกรีตมวลเบาศรัญญา กันตะบุตร; ศตวรรษ ศรีปราการ
Apr-2558ความต้องการของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคเหนือต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารอมลยา โกไศยกานนท์; ศุภลักษณ์ สมโภชน์
May-2558ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อบริการสำนักงาน บัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; จิตติพร พูนสิน
May-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์
May-2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจห้องเช่าในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์; กรวรรณ แสงบุญเรือง
Feb-2558ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ศรัญญา กันตะบุตร; อรอนงค์ นิรันดร์
Nov-2557ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านโครงการจิตต์อารีวิลล์ จังหวัดลำปางนฤนาถ ศราภัยวานิช; อัจจิมา จังเกษม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2665