Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1102 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การศึกษาช่วงเวลาระหว่างการเกิดเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่มีการกระจายแบบสุ่ม = Study of time intervals between randomly distributed nuclear events / สมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน์สมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน์
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
2557การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังพิกุล นันทชัยพันธ์; นัทธมน วุทธานนท์; วรัญญา มณีรัตน์
Dec-2558การจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือต้นแบบการบริหารโครงการ งานบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย; เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
Aug-2015ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตาม แนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแจ้ซ้อน – น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จำปีทอง; รุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา
May-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินขั้นเงินเดือน โดยวิธีการให้ค่าน้ำหนักเคสเบสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
2557การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus)สวัสดิ์ สนิทจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
2557ซอฟต์แวร์สำหรับพยากรณ์การเลือกสาขาวิชาของโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยใช้เทคนิคตัวจำแนกกฎเกณฑ์ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; พีรพงษ์ บัวเหลือง
2557การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่สายสมร ลำยอง; บุญศรี แสนศิริ
Jun-2015การพัฒนาลูกแป้งสำหรับหมักเอทานอลจากมันสำปะหลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทองไว; ชีวพล เครือใจวัง