Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 301-310 of 343 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียวยุพาพิศ อินทร์เฉลียว
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาคปรีชา มีนาค
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Services marketing mix factors influencing customers in the selection of personal loans from non-banking financial institutions in Mueang district, Chiang Mai Province / สมพล วิสมิตะนันทน์สมพล วิสมิตะนันทน์
2550ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปาของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district / พีรญา คุปตรัตน์;" Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district"พีรญา คุปตรัตน์
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสังฆภัณฑ์ ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision on buddhist ritual items in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภนุช คุณวรวินิจศุภนุช คุณวรวินิจ
2555ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์ผ้าใบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสุวรรณ = Consumersatisfaction toward marketing mix factors of tent renting service of Jaisuwan Limited Partnership / สมชาย ใจสุวรรณ์สมชาย ใจสุวรรณ์
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจากโรงงานรับทำวัสดุจากเหล็กกล้าไร้สนิมในจังหวัดเชียงใหม่ = Mixed marketing foctors affecting the use of service from factory producing stainless steel materials in Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มโนวงศ์เสกสรรค์ มโนวงศ์
2546ความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้ใช้ผ้าปิดจมูกในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ / อัจฉรี ศรีไชยวงศ์อัจฉรี ศรีไชยวงศ์
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพนักงานบริษัท ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจ เป็นสมาชิกบัตรเครดิต = Marketing mix factors affecting private corporations' employees decision in selecting credit cards in mueang district, Chiang Mai province / คุมพล ไชยพรหมคุมพล ไชยพรหม
2546ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สุจิตรา มนตรีกุศลสุจิตรา มนตรีกุศล