Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 281-290 of 343 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Understanding of building and land tax payers on building and land tax payment in Mae-Hia Sub-District, Amphoe Mueang Chiang Mai / เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด= Services marketing mix factors affecting customers towards using the services of Dangklonpratu Company Limited / รสรินทร์ วงค์กองแก้วรสรินทร์ วงค์กองแก้ว
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai / ธราทิพย์ คุณาธารกุลธราทิพย์ คุณาธารกุล
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting customers towards selecting dormitories in Chiang Mai Municipality / ณฐพงษ์ นักการีย์ณฐพงษ์ นักการีย์
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เวอร์คช๊อพไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward services marketing mix of Nakornping Workshop Highway Limited Partnership, Chiang Mai province / ปริจารี อาภรณ์รัตน์ปริจารี อาภรณ์รัตน์
2554ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของกิจการที่พักแรมในจังหวัดสมุทราสงคราม ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า = Marketing mix factors affecting accommodation business owners in Samut Songkhram province towards purchasing electrical appliances / สุภารักษ์ ถิรวงศ์จินดาสุภารักษ์ ถิรวงศ์จินดา
2554ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้รับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้อแผ่นใยไม้ซีเมนต์ = Marketing mix factors affecting contractor decision towards buying wood fiber cement composites in Mueang Chiang Rai District / สุรวัฒน์ กุลอัชชะกิจสุรวัฒน์ กุลอัชชะกิจ
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท กิตติโรจน์ดินขาว จำกัด อำเภอเมืองลำปาง = Custumer satisfaction towards marketing mix of Kittiroj White Clay Company Limited, Mueang Lampang District / ปวีณา กิตติโรจนาปวีณา กิตติโรจนา
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ในการซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ชนิดถุง = Marketing mix factors affecting construction material stores in Prachuap Khiri Khan Province towards purchasing bagged cement / พัฒนศักดิ์ ลิมปิวรรณพัฒนศักดิ์ ลิมปิวรรณ
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province / อาทิตยา พาหิรัญอาทิตยา พาหิรัญ