Browsing by Author ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2021การกระทำความผิดซ้ำและการเสพซ้ำของผู้เสพในคดียาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ชัยสิทธิ์ ภูจีวร
8-Apr-2024การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ปวีณา ปัญญาวงค์
Sep-2558การดำเนินงานแบบบูรณาการในการจัดการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธณัฐดา พงศ์ธนสกุล
2557การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
May-2021การประเมินโครงการชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; นิภาวรรณ บัวแก้ว
Sep-2558การพัฒนาเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุกาญจน์ ยะสะวุฒิ
May-2022การยกระดับมาตรฐานพิธีการศุลกากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าของด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ฉัตรวดี ห่อทอง
May-2558การศึกษาเรื่องการสืบสวนทางการเงินในคดียาเสพติดศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; นพดล นุใหม่
May-2021การแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อรรถศาสตร์ พุทธวงศ์
Jun-2566ความตระหนักและความคาดหวังของนายจ้างที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน ในจังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; คนึงนิตย์ แสนศรี
Jun-2022ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; พิมพกานต์ สุคนธปฏิภาค
May-2021ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชรศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อำพล ศรีวิชัย
May-2022ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อดิเรก พรมเสน
May-2022ความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเป็นศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักทะเบียนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; รวิสรา อิ่มกูล
Jun-2023คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของราษฎรบนพื้นที่สูงในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธันย์ชนก พลหาญ
Jun-2023คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของตำรวจป่าไม้ กองกำกับการ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; จิรายุ อิ่นแก้ว
May-2022บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; วิมานทอง ชีพสุกใส
12-Jun-2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานอัยการจังหวัดลำปางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ณัฐธยาน์ สิทธิ์วรนนท์
May-2022ปัญหาอุปสรรคในการคืนทรัพย์สินคดียาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อนุพงษ์ ธีระนนท์ศิริ
Sep-2558ผลการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อารุณี ศรีอินทร์