Browsing by Author ชูชีพ พุทธประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการคุณภาพของผู้เรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; ปิยฉัตร ไชยแก้ว
2557การจัดการงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; เพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
2557การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สุวรรณ หมื่นตาบุตร; นราพร ตาคำแสง
Feb-2558การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐกานต์ ชุ่มใจ
May-2558การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ธิดารัตน์ พุทธิมา
May-2558การบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; เจียรนัย ภูดอนตอง
Dec-2557จากวิทยาลัยเทคนิคสู่สถาบันการอาชีวศึกษา : ความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อรรณพ พงษ์วาท; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
Feb-2558ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 - 2558 ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; แพรทอง นะวัน
Oct-2014แนวคิดและพัฒนาการการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วง พ.ศ.2542 - 2554ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อรรณพ พงษ์วาท; เพิก พงษ์ไทย
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วินัย จันทรานาค
May-2558แนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; จตุพร ชินะใจ
May-2558แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นัยน์ปพร ปานกลัด
Aug-2558แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; วิทยา อนุเกรียงไกร
Aug-2558แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอนยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; บวร จันทร์ธีระโรจน์
Sep-2558แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นันท์นภัส กันกา
Sep-2558แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วัฒนา แสงสินธุ์