Browsing by Author จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเปรียบเทียบการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกและผลิตหอมหัวใหญ่ระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑาทิพย์ เฉลิมผลจุฑาทิพย์ เฉลิมผล
Jul-2015ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ถาวร อ่อนประไพ; ภูษิต สอนศรี
Jul-2557บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยาสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วธัญญู พัฒชะนะ
2562ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอารุณี ลอยมา"; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
2562แรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ฐิติมา จันทร์หอม; สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์