GRAD-Humanities and Social Sciences: Independent Study (IS) : [288] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 288
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2020Comparative policy analysis on ICT for education in South Korea, Singapore and MalaysiaPiyapong Boossabong; Bawi Vung Thang
May-2020พฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สีเขียวของแม่บ้าน ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล; เฉียวอยู่ หลิว
May-2015กระบวนการควบคุมอัตลักษณ์ทางสายตาของตราสินค้าแอปเปิ้ล ในประเทศไทยอาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์; คมสัน ไชยวงค์
Dec-2015การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับธุรกิจการเกษตรรองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; มณฑล อ้นวันนา
Sep-2015การตอบสนองของผู้ซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสม การสื่อสารทางการตลาดของผักออร์แกนิกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์; พิชามญชุ์ วงศ์เวช
Dec-2015การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ แคบหมูน้องแอ้ ตลาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปางอาจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล; ใยไหม ปาละรัตน์
Sep-2015การตอบสนองของผู้ซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาดของผักออร์แกนิกพนิดา รัตนปิติกรณ์; พิชามญชุ์ วงศ์เวช
Dec-2015แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวปลอดสารเคมีของกลุ่มทำนาเลิกเคมี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง; ไชยวัฒน์ ยวงสร้อย
Dec-2015อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเมืองรองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ธนรัตน์ ทนนวงค์
Nov-2015การวิเคราะห์ภาพของความเป็นผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยยุคปัจจุบันรองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ปราญชลี อินถา
Dec-2015ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปลีกล้วยผงสำเร็จรูปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล; วริยา ชาญฤทธิเสน
Dec-2015ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อไข่ออร์แกนิคอาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; จิราธิวัฒน์ พงศ์นภารักษ์
Dec-2015ปัจจัยส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรู้จักไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; ปียานุช กองเงิน
Oct-2015การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งแบบทั้งเปลือกของ บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์; ฐิติพงษ์ จงหมายลักษณ์
Dec-2015พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองสุรินทร์ต่อผลิตภัณฑ์หัวผักกาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล; ภานิชา เจียรวัฒนากร
Nov-2015บทบาทของนิตยสารแฟชั่นที่มีต่อการบริโภคและการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในสังคมบริโภคนิยม:ศึกษาเฉพาะนิตยสารชีส (Cheeze)ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี; วริศรา จิตมั่น
-การวิเคราะห์ปัจจัยการบริโภคสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG)ศิวรักษ์ ศิวารมย์; อัคริมา นันทนาสิทธิ์
Sep-2558การจัดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธนียา เจติยานุกรกุล; วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; สไบทิพย์ ตั้งใจ
Sep-2558การจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ฉลองเดช คูภานุมาต; วรวรรณ ขัติชีนะ
Mar-2016การยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเจ้าหอมนิล ในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง; พนิตา กิตตินานนท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 288