Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-17 of 17 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์นภัสถ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; อุทุมพร ธรรมนิยาม
Aug-2014การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013นภัสภ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; พนิดา ณ ลำเลียง
Aug-2014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ภัทรศยา ขัตตะนัน
2008Relationship between export volumes volatility and exchange rate volatility of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของปริมาณการส่งออกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย / Araya KanjanatarakulAraya Kanjanatarakul
Nov-2015พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; อัจฉราภรณ์ มะโนจิตต์
Nov-2015ภาระหนี้สินของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; อรวรรณ นันทะชัย
Nov-2015ความสัมพันธ์ระหว่างการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; นงนภัส วาชัยยุง