BA: Theses : [712] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 712
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices accordance to TAS No. 38 (Bound volume 2009) intangible assets of companies listed in energy and utilities business sector, The Stock Exchange of Thailand / กานดาพร ค้าข้าวกานดาพร ค้าข้าว
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสาคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Important service marketing mix factors affecting entrepreneurs of small and medium sized enterprises towards selecting advertising agencies in Mueang Chiang Mai District / จิตราวดี รัศมีจันทร์ มัวร์จิตราวดี รัศมีจันทร์ มัวร์
2555การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หมวดการบริการธุรกิจที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in tourist accommodations sector in Chiang Mai Province / กาญจนา จงยศยิ่งกาญจนา จงยศยิ่ง
2555การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of business students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฏฐา จาตุประยูรณัฏฐา จาตุประยูร
2555การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวด = Marketing communication affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing bottled drinking water / ชัยณรงค์ ทองต้นชัยณรงค์ ทองต้น
2555คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด = Quality of work Life of employees at Sahaphankaehakit Company Limited / ชนัญชิตา กาญจนรักษ์ชนัญชิตา กาญจนรักษ์
2555คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Quality of work life of employees at Piboon Concrete Company Limited / จารุณี จันทร์โรจนพันธ์จารุณี จันทร์โรจนพันธ์
2555ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจากมุมมอง ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น = Tourism image of Chiang Rai Province from perspectives of local and non- local people / จารุณี ทรัพย์บุญโตจารุณี ทรัพย์บุญโต
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ในการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting physicians towards prescribing proton pump inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District / ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ
2555ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด สาขาถนนระแกง = Customer satisfaction towards service marketing Mix of Dangklonpratu company limited, Ragang Road Branch / จักราวุธ ประทุมจักราวุธ ประทุม
2555ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานสานักงานพื้นที่พิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี่ = Employee engagement towards officers of Chiang Mai Night Safari Designated Area / กิตติวรา อริยะกิตติวรา อริยะ
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าธุรกิจในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting business customers towards purchasing motorcycle lubricants in Chiang Mai Province / กฤษดา คาแสนกฤษดา คำแสน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Factors affecting customers in Chiang Kham District, Phayao Province, towards investing in mutual funds of Krung Thai asset management public company limited / เมทิวา จันทร์ทิพย์เมทิวา จันทร์ทิพย์
2555ความพึงพอใจของผู้เช่าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของอินเตอร์อพาร์ทเมนท์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Tenant satisfaction towards services marketing mix of inter apartment, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province / เจิง ชาวหลงเจิง ชาวหลง
2555ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัด เชียงใหม่ = Problems of improving quality of accounting firms in Chiang Mai Province / ภูริชญา ตาวิญโนภูริชญา ตาวิญโน
2555การพัฒนามาตรวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรม = Scale development for measuring brand image of hotel / ปาริศา อิงสุวรรณปาริศา อิงสุวรรณ
2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในแบรนด์ของพนักงานโอเอซิส สปา สาขาเชียงใหม่ และสาขาลานนา = Factors affecting brand engagement of oasis spa Thailand employee : Chiangmai and Lanna Branches / อังคณา หลักฐานอังคณา หลักฐาน
2555ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไทยและราคาทองคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคาโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Relationship between gold futures prices in Thailand futures exchange and gold prices announced by gold traders association, by applying cointegration method / สถิตย์พงษ์ ดวงเพชรสถิตย์พงษ์ ดวงเพชร
2555ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Service recipient satisfaction towards services marketing mix of dental clinic department, Chiangmai Ram Hospital / วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์
2555ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = The Convenience bank image of Krungthai bank public conpamy limited / วิไลรัตน์ เกรียท่าทรายวิไลรัตน์ เกรียท่าทราย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 712