NURSE: Theses : [1546] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1546
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2023ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติดูแลของนักบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับในชุมชนรังสิยา นารินทร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นงลักษณ์ คำโฉม
Apr-2023ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลชุมชนวันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; จีราพร ปูรียา
Apr-2023ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่รอดชีวิตจากการเจ็บป่วยวิกฤตก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมยุลี สำราญญาติ; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; ณัฐวดี กระแสร์
Jul-2017Factors predicting parent participation in caring for hospitalized children with chronic diseasesLinchong Pothiban; Jutarat Mesukko; Srimana Niyomkar; Vatinee Sanyod
May-2566ความรุนแรงในสถานที่ทำงานในทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยภัทราภรณ์ ภทรสกุล; ธนวิทย์ วิชิตสกุลชัย
Jul-2566ผลของการเสนอตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการใช้สารแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้สารแอมเฟตามีนชาลินี สุวรรณยศ; หรรษา เศรษฐบุปผา; ปาลิดา พละศักดิ์
Jun-2023ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการติดสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นตอนปลายหรรษา เศรษฐบุปผา; กมลรัตน์ วิศววงศ์พันธ์
Apr-2023ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมบัติ สกุลพรรณ์; หรรษา เศรษฐบุปผา; เกตุษณา จันทะวง
Jul-2566ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการใช้สารแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้สารแอมเฟตามีนชาลินี สุวรรณยศ; หรรษา เศรษฐบุปผา; สาวิตรี ศตคุณากร
Aug-2023ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อการปฏิบัติการเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านศิวพร อึ้งวัฒนา; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; กนกกาญจน์ กิมประสิทธิ์
Oct-2021ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเดชา ทำดี; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; กฤติยา ชาสุวรรณ
Sep-2021ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมศิริรัตน์ ปานอุทัย; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์; รำไพพรรณ หน้อยบุญตัน
Sep-2021ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศิริรัตน์ ปานอุทัย; เดชา ทำดี; ภาคิน บุญพิชาชาญ
Oct-2021ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรจนี จินตนาวัฒน์; พนิดา จันทโสภีพันธ์; พิมพ์พลอย มหานุภาพ
Apr-2566ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นตอนต้นขวัญพนมพร ธรรมไทย; หรรษา เศรษฐบุปผา; อารีรัตน์ บุญมาเลิศ
May-2023ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลสุขภาพฟันของเด็กวัยก่อนเรียนวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; พิไลวรรณ พิชัยรัตนวงศ์
May-2023ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องประทุม สร้อยวงค์; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; สิริรัตน์ อุปราโภ
Mar-2023ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเดชา ทำดี; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์; ทักษพร ฟูปิง
Apr-2023ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองผ่านการพยาบาลทางไกล ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเบาหวาน ควบคุมไม่ได้ในชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี; กรวิชญ์ ศรีประเสริฐ
Nov-2022ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียน ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่ได้รับยาเคมีบำบัดนัทธมน วุทธานนท์; วราวรรณ อุดมความสุข; ศุภนุช ไร่แต่ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1546