Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 162 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กุสุมา อภิวรรธกกุลกุสุมา อภิวรรธกกุล
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีในจังหวัดลำปาง / ภักดี ศรีอรุณภักดี ศรีอรุณ
2546ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ เดชะกันวสันต์ เดชะกัน
2546ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจเลือกร้านหนังสือ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรังสี เกตุวิชิตสุรังสี เกตุวิชิต
2545การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สุริยา ส้มจันทร์สุริยา ส้มจันทร์
2544แผนการตลาดการท่องเที่ยวบ้านควายไทย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / บุญทา ชัยเลิศบุญทา ชัยเลิศ
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาต้านโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคอ้วนของแพทย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์
2547ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการบ้านจัดสรร บริษัท จิตต์อารีวิลล์ จำกัด จังหวัดลำปาง = Customer's satisfaction towards the marketing mix of Jitt - Aree Vill Lid., housing project Lampang Province / ดวงกมล เทพนากิจดวงกมล เทพนากิจ
2547การวิเคราะห์รายได้และการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและแผ่นภาพโลหะของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Income and marketing analysis for silver and metal product of Chiangmaisin group in One Tambon One Product Project / นันทิดา ศิลาวรรณานันทิดา ศิลาวรรณา
2548การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าบัตรเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = An Analysis of marketing strategies to increase ATM customers of a Commercial Bank in Mae Sai District, Chiang Rai Province / ยุภาพร พงษ์ตุ้ยยุภาพร พงษ์ตุ้ย