Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 334 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting tourist upon selecting cooking school in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / รุ่งกานต์ ชัยมงคลรุ่งกานต์ ชัยมงคล
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting the selection of independent auto mobil service shops in Chiang Mai province / เอกรินทร์ สุทธิโพธิ์สุวรรณ์เอกรินทร์ สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
2547ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรกรุงศรีวีซ่าอิเล็กตรอนของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers' buying decision of using Krungsri Visa Electron of Bank of Ayudhy (Public) Company Limited in Mueang district, Chiang Mai province / วราพร ลิขิตวัชรปกรณ์วราพร ลิขิตวัชรปกรณ์
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม = Marketing mix factors affecting consumers buying decision to purchase chicken produce in Nakhon Pathom Province / สุชานันท์ อนุกูลสุชานันท์ อนุกูล
2548การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of ready to drink Green Tea products of consumers in Mueang District, Chiang Mai province / ศิรินภา บุญมาศิรินภา บุญมา
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของโรงงานเซรามิค จังหวัดลำปางในการซื้อเคมีที่ใช้ในการเคลือบ = Marketing mix factors affecting decision of ceramic factories in Lampang Province towards purchasing chemicals for glazing / พีรพันธุ์ นราธนพงศ์พีรพันธุ์ นราธนพงศ์
2547ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายในการใช้บริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing factors effecting Ban Tawai's Entrepreneur Toward Postal Service at Hang Dong Post Office, Chiang Mai Province / อรอนงค์ สีมันตรอรอนงค์ สีมันตร
2547ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The marketing mix factors affecting the selection of car hire purchase credit service firms of customers in Mueang district, Lamphun province / นัทธมน องคานุภาพนัทธมน องคานุภาพ
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Marketing mix factors affecting the selection of the Tutorial Schools of Secondary School Students in Mueang District, Phayao Province / อัฐกร แผ่นทองอัฐกร แผ่นทอง
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the business decision on using overdraft of Bangkok Bank Public Company Limited at Sanpakoi Business Center, Chiang Mai Province / สุพจน์ อินทพินธุ์สุพจน์ อินทพินธุ์