Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64824
Title: เพศพาณิชย์ข้ามพรมแดน: ประสบการณ์ของหญิงลาว ในธุรกิจบริการทางเพศในพรมแดนไทย-ลาว
Authors: เนตรดาว เถาถวิล
Issue Date: 2549
Publisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์
Abstract: บทความนตี้อ้งการแสดงใหเ้หน็ความเชอื่มโยงระหวา่งการคา้ผหู้ญงิขา้มชาติกับ การค้าประเวณี โดยแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดหาผู้หญิงเพื่อป้อนอุตสาหกรรมทางเพศ ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวมีรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่มัก จะเข้าใจกันโดยทั่วไป ทั้งในแง่ของผู้ชักนำาและวิธีการชักนำาให้ผู้หญิงเดินทางข้าม พรมแดนและก้าวสู่อาชีพค้าประเวณีในประเทศไทย จากเงื่อนไขดังกล่าวทำาให้การ พิจารณาว่าผู้หญิงลาวถูกบังคับให้ค้าประเวณีหรือสมัครใจค้าประเวณีกันแน่ กลาย เป็นประเด็นโต้แย้งของหลายฝ่าย ผู้เขียนเสนอว่าผู้หญิงลาวส่วนใหญ่ไม่ได้สมัคร ใจขายบริการทางเพศในประเทศไทยตั้งแต่ต้น แต่ถูกบังคับจากเงื่อนไขที่สลับซับ ซ้อนหลายประการ ทำาให้เชื่อว่าการขายบริการทางเพศในประเทศไทยเป็นทางเลือก เดียว หรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับการทำางานในประเทศไทย
Description: วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 โดยการทำงานร่วมกันของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นกองบรรณาธิการ
URI: http://journal.soc.cmu.ac.th/issue_upload/46300%201445849909.pdf
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64824
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.