Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64327
Title: การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบรอกโคลีที่มีซัลโฟราเฟนสูง
Other Titles: Selection for High Sulforaphane Content in Progenies Derived from Chinese Kale × Broccoli
Authors: ญาณี โปธาดี
ศิวาพร ธรรมดี
ณัฐา โพธาภรณ์
Issue Date: 2555
Publisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Abstract: คะน้าและบรอกโคลี เป็นผักที่พบซัลโฟราเฟนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงได้มีการศึกษาการผสมพันธุ์ข้ามระหว่างคะน้าและบรอกโคลี เพื่อผลิตลูกผสมที่มีปริมาณซัลโฟราเฟนสูง โดยนำคะน้า 3 พันธุ์ได้แก่ Round Leave, Yod Big 456 และ Hong Kong Kuan Au ผสมพันธุ์กับบรอกโคลี 2 พันธุ์ได้แก่ Big Green และ Top Green โดยทำการผสมแบบพบกันหมดและสลับพ่อแม่ พบว่า เมื่อนำเมล็ดลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างคะน้าและบรอกโคลีไปเพาะและนำต้นอ่อนที่อายุ 5 วัน มาวิเคราะห์หาปริมาณซัลโฟราเฟนโดย HPLC พบว่าลูกผสม Top Green × Yod Big 456 มีปริมาณซัลโฟราเฟนสูงที่สุดคือ 3.34 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาลักษณะอื่น ๆ เช่น ความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม วันออกดอก และจำนวนเมล็ดต่อฝักอีกด้วย
Description: วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
URI: http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00116_C00859.pdf
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64327
ISSN: 0857-0842
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.