GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) : [766] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 766
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2017พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่แตงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; อาจารย์ ดร.ศักดา พรึงลำภู; ธีรวัฒน์ บุญชัย
Dec-2015การดูแลสุขภาพตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์; มิ่งขวัญ จันทร์ศรีมา
Aug-2558อาหารเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; ศักดา พรึงลำภู; สุรเชษฐ จินะแก้ว
Sep-2558ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่วีระพร ศุทธากรณ์; นิรันดร์ สุวรรณ์
Sep-2558พฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; นิรันดร์ สุวรรณ์
May-2558ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; สุรัตน์ หงษ์สิบสอง; ภคิน วัฒนสุนทร
May-2558การคาดคะเนลักษณะของใบมีดจากรอยที่ปรากฏบนผ้าเนื่องจากการแทงคมสันติ โชคถวาย; ธานินทร์ ภู่พัฒน์; ณีรนุช ใจคนอง
May-2558ความชุก ความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันสึกในประชากรอายุ 35 - 74 ปี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์; กานต์สิรี สุขเกษม
Oct-2557บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานจริงใน โรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดลำปางศศิธร ไชยประสิทธิ์; ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา
Oct-2557การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; สิริพริมา วิภาธวัชชัยพร
Oct-2557ความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พิศักดิ์ ชินชัย; ปิ่นปินันท์ บัวคลี่
Sep-2557พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย; เวฬุรี มโนยศ
Sep-2557แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืดในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนรัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; พงษ์นรินทร์ จินดา
Aug-2557การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กและเด็กทางด้านสุขภาพอนามัยในการป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรรณิการ์ ณ ลำปาง; บุญเลิศ จันทร์หอม
Oct-2557แบบแผนและเงื่อนไขของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์ บุญเชียง; เยาวลักษณ์ ใจมูล
Sep-2557การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่กรรณิการ์ ณ ลำปาง; นฤพล ปัญญา
Sep-2557ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงในประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; หัสดิน สติปัญญาเลิศ
Sep-2557ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวีระพร ศุทธากรณ์; นงนุช ปาเกี๋ยง
15-Sep-2557ความเสี่ยงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวัฒน์สกุล; พิรุณลักษณ์ วงวรรณ
8-Sep-2557กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการกับ ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมอาจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์; อาจารย์ ดร.วินธนา คูศิริสิน; กฤษณพงศ์ นาทิพย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 766