GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) : [764] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 764
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลระยะเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มพลังงานในนักกีฬาและบุคคลทั่วไปดลรวี ลีลารุ่งระยับ; จักรกริช กล้าผจญ; นรินทร์ เครือมณี
2557ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มพลังงานต่อความทนทานในการออกกำลังกายในบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงดลรวี ลีลารุ่งระยับ; จักรกริช กล้าผจญ; จตุรณ ปัญโญนันท์
2557การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนของบ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; เอกภพ อัมพาประเสริฐ
2557ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์ บุญเชียง; ประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ
2557ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรสวนลำไย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเฉลิมพงษ์ ชิตไทสง; จันทรกานต์ โกศัยกานนท์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาและกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจในบริการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในคลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ศิริตรี สุทธจิตต์; จตุพร วงศคำ
Nov-2557การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อรูปร่างของวัยรุ่นหญิงเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ศิลิลทิพย์ ธงยี่สิบ
Dec-2557การวิเคราะห์ผลการตรวจสารก่อภูมิต้านทานจำเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับผลตรวจแอซิดฟอสฟาเทสในน้ำสกัดสำลีซับช่องคลอดที่ตรวจพบและไม่พบตัวอสุจิธานินทร์ ภู่พัฒน์; เพียงขวัญ จารเขียน
2557ผลของการฝึกจินตภาพและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความแม่นยำในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล ของนักกีฬาชายระดับปริญญาตรีภาสกร เตวิชพงศ์; สุชาดา รัฏฐาภิปาลโนบาย
2557คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มโรงเรียนในเขตเมือง และเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่วีระพร ศุทธากรณ์; ธนิดา อนุรักษ์
2557การรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่างของนักศึกษาหญิงสริตา ธีระวัฒน์สกุล; กมลชนก วโรภาสกร
Mar-2558การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ สำหรับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดภาคย์ เหลืองจรุงรัตน์
Jun-2015ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องน้ำหนักตัวกับพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง:กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์; หทัยทิพย์ เจริญศรี
May-2015ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; พัชรพรรณ คูหา
May-2015ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; นงคราญ ตาต๊ะคำ
May-2015ความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนคร แม่สอด จังหวัดตากรองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวัฒน์สกุล; ภัทรวดี ตุบทา
May-2015การเคลื่อนไหวร่างกายหลังเลิกเรียนกับภาวะน้ำหนักเกินในเด็กอายุ 6 - 12 ปี ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวัฒน์สกุล; กัญจนะ เหล่มนำชัย
Jul-2015การมีเพศสัมพันธ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; อำพรรณี ศรีทอง
Jul-2558พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนา พันธ์พานิช; ศักดิ์ดา ทาคำ
May-2015ผลของการฝึกความคล่องแคล่วและพลังของกล้ามเนื้อต่อความเร็วของการวิ่งในนักกรีฑา : การศึกษานำร่องผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล; มัชฌิมา ยาวิไชย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 764