GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) : [774] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 774
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืดในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนรัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; พงษ์นรินทร์ จินดา
Aug-2557การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กและเด็กทางด้านสุขภาพอนามัยในการป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรรณิการ์ ณ ลำปาง; บุญเลิศ จันทร์หอม
Oct-2557แบบแผนและเงื่อนไขของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์ บุญเชียง; เยาวลักษณ์ ใจมูล
Sep-2557การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่กรรณิการ์ ณ ลำปาง; นฤพล ปัญญา
Sep-2557ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงในประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; หัสดิน สติปัญญาเลิศ
Sep-2557ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวีระพร ศุทธากรณ์; นงนุช ปาเกี๋ยง
15-Sep-2557ความเสี่ยงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวัฒน์สกุล; พิรุณลักษณ์ วงวรรณ
8-Sep-2557กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการกับ ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมอาจารย์ ดร. นทัต อัศภาภรณ์; อาจารย์ ดร.วินธนา คูศิริสิน; กฤษณพงศ์ นาทิพย์
30-Oct-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทำดี; รุ่งนภา มหาวรรณศรี
Apr-2015การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้ม ในผู้สูงอายุ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนอาจารย์ ดร. รังสิยา นารินทร์; รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง; กมลทิพย์ หลักมั่น
2557ผลระยะเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มพลังงานในนักกีฬาและบุคคลทั่วไปดลรวี ลีลารุ่งระยับ; จักรกริช กล้าผจญ; นรินทร์ เครือมณี
2557ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มพลังงานต่อความทนทานในการออกกำลังกายในบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงดลรวี ลีลารุ่งระยับ; จักรกริช กล้าผจญ; จตุรณ ปัญโญนันท์
2557การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนของบ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์; เอกภพ อัมพาประเสริฐ
2557ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์ บุญเชียง; ประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ
2557ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรสวนลำไย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเฉลิมพงษ์ ชิตไทสง; จันทรกานต์ โกศัยกานนท์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาและกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจในบริการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในคลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ศิริตรี สุทธจิตต์; จตุพร วงศคำ
Nov-2557การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อรูปร่างของวัยรุ่นหญิงเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ศิลิลทิพย์ ธงยี่สิบ
Dec-2557การวิเคราะห์ผลการตรวจสารก่อภูมิต้านทานจำเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับผลตรวจแอซิดฟอสฟาเทสในน้ำสกัดสำลีซับช่องคลอดที่ตรวจพบและไม่พบตัวอสุจิธานินทร์ ภู่พัฒน์; เพียงขวัญ จารเขียน
2557ผลของการฝึกจินตภาพและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความแม่นยำในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล ของนักกีฬาชายระดับปริญญาตรีภาสกร เตวิชพงศ์; สุชาดา รัฏฐาภิปาลโนบาย
2557คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มโรงเรียนในเขตเมือง และเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่วีระพร ศุทธากรณ์; ธนิดา อนุรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 774