SOC: Theses : [480] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 480
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดการร่วมในฐานะพื้นที่ต่อรองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรในจังหวัดเชียงใหม่อานันท์ กาญจนพันธุ์; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี; บุญตา สืบประดิษฐ์
2556ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Readiness of workers to fire protection and extinguishment in Chiang Mai International Airport Terminals / จิรกฤต จรรยาจิรกฤต จรรยา
2555การปรับแต่งและเชื่อมประสาททางสังคมและเทคโนโลยีของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (ซังข้าวโพด) : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Socio-technical configuration of biomass power (corncob) a case study of biomass power plant station, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / ศิริลักษณ์ อภัยศิริลักษณ์ อภัย
2556นโยบายกองทุนหมู่บ้านกับภาระหนี้สินของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Village fund policy and the people's debts : a case study of Rampoeng Village, Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai Sistrict, Chiang Mai Province / สุพจน์ กันธวงษาสุพจน์ กันธวงษา
2556กระบวนการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารธนชาตจังหวัดเชียงใหม่ = Processes in creating employee commitment to organization : a case study of Tanachart Bank Employees in Chiang Mai Province / เนติพร ศรีพิชญาการเนติพร ศรีพิชญาการ
2556ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงจากภัยดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge of landslide risk management : a case study of Ban Donchai, Tambon Mae Tha, Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / เจษฎา ปินตานาเจษฎา ปินตานา
2012The Identity construction of Vietnamese-Lao in Lao PDR : a case study in Phonbok Village, Paksf District, Champasak Province = การสร้างอัตลักษณ์ของคนลาวเชื้อสายเวียดนามใน สปป. ลาว : กรณีศึกษาในหมู่บ้านโพนบก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก / Kongkham KeoounvongKongkham Keoounvong
2010The Politics of tourism and ethnic identity: A Case study of the Tharu Community in Chitwan National Park, Nepal = การเมืองของการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนชาวทารู ในเขตอุทยานแห่งชาติจิตวัน ประเทศเนปาล / Suman PanditSuman Pandit
2010The Limits of religious revival : state, sangha, and the institutionalization of buddhism in Sipsong Panna, People's Republic of China = ขอบเขตจากัดของการฟื้นฟูศาสนา : รัฐ สถาบันสงฆ์ และกระบวนการกลายเป็นสถาบันของพุทธศาสนาในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน / Roger Pedro Casas RuizRuiz, Roger Pedro Casas
2012Burmese migrant workers : tactics of negotiation among domestic workers in Chang Klan community, Chiang Mai Province, Thailand = แรงงานพม่าข้ามพรมแดน : กลยุทธ์การต่อรองของแม่บ้านชาวพม่าในชุมชนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Duangkamon Doncha-UmDuangkamon Doncha-Um
2555ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาดินของระบบพืชหมุนเวียน : กรณีศึกษาระบบการผลิตข้าว ข้าวโพดและมันฝรั่ง ในบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Economic return and soil ecology of rotational cropping system : a case study of rice, corn and potato rotational cropping system at Ban Luang, Lhong Khord Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / พิเชษฐ์ มูลปาพิเชษฐ์ มูลปา
2012Consumption of tourism in the world heritage site of Wat Phou Champasak, Champasak Province, Lao PDR = การบริโภคการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกวัดภูจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว / Saengchanh Khoun-AphaySaengchanh Khoun-Aphay
2555การวิเคราะห์เงื่อนไขและความยั่งยืนของการปฏิบัติหลายรูปแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of condition and sustainability of different new theory of agriculture practices : a case study of Maefak Mai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Provinces / สิริพร มะเจี่ยวสิริพร มะเจี่ยว
2012Negotiating authenticity : cultural economy of the ethnic tourist market in White Tai Villages, Northwest Upland of Vietnam = การต่อรองเรื่องของแท้ : เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไทขาว บนพื้นที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประทศเวียดนาม / Achariya ChoowonglertAchariya Choowonglert
2555การเมืองวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวในการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษา กลุ่มผู้นำหนุ่มสาวของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ = Cultural polities of the youth in new social movements : a case study of youth leaders in Northern Farmer Network (NFN.) / กุศล พยัคฆ์สักกุศล พยัคฆ์สัก
2555ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Social interaction and illness of the elderly in the Elder Welfare Development Centre, Chiang Mai Province / เมทินี น้อยเรือนเมทินี น้อยเรือน
2555การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม = A Spatial analysis of dengue fever in Nakhon Pathom Municipality / จิตรภณ สุนทรจิตรภณ สุนทร
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาบ้านพิมุกต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting house buying : a case study of Baan Pimuk, Sansai District, Chiang Mai Province / เกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณเกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People' s participation in environmental management : a case study of Ban Pa Sak Ngam, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ยุทธนา สุดาคำยุทธนา สุดาคำ
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจากโรงงานรับทำวัสดุจากเหล็กกล้าไร้สนิมในจังหวัดเชียงใหม่ = Mixed marketing foctors affecting the use of service from factory producing stainless steel materials in Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มโนวงศ์เสกสรรค์ มโนวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 480