SOC: Theses : [484] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม = A Spatial analysis of dengue fever in Nakhon Pathom Municipality / จิตรภณ สุนทรจิตรภณ สุนทร
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร : กรณีศึกษาบ้านพิมุกต์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting house buying : a case study of Baan Pimuk, Sansai District, Chiang Mai Province / เกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณเกียรติศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People' s participation in environmental management : a case study of Ban Pa Sak Ngam, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ยุทธนา สุดาคำยุทธนา สุดาคำ
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการจากโรงงานรับทำวัสดุจากเหล็กกล้าไร้สนิมในจังหวัดเชียงใหม่ = Mixed marketing foctors affecting the use of service from factory producing stainless steel materials in Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มโนวงศ์เสกสรรค์ มโนวงศ์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารทหารไทย ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers buying life insurance of TMB Public Company Limited, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / กังสดาล ไฉนงุ้นกังสดาล ไฉนงุ้น
2555ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล้กในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consummers' decision purchasing new-subcompact cars in Chiang Mai Municipality / ศิวลี อินทรวัตรศิวลี อินทรวัตร
2555การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีวัยทำงานระหว่างพนักงานภาครัฐ และเอกชนในเขตเมืองเชียงใหม่ = A buying behavior comparison of ready-made clothes for working woman between government and private employees in Chiang Mai City / นิติพร พ่วงภิญโญนิติพร พ่วงภิญโญ
2555การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mix services marketing of garage in Chiang Mai Province / อานนท์ วงค์กองแก้วอานนท์ วงค์กองแก้ว
2555การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Political participation of women in Tasailuad Municipality of Mae Sot District, Tak Province / ฐฎา ไชยอภิรดาฐฎา ไชยอภิรดา
2555พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟที่ถนนนิมมานเหมินทร์ = Consumers behavior in coffee shop service at Nimmanhaemin Road / ชนิดา นุตันชนิดา นุตัน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ปิ้งย่างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing in consumption of grill in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / นันทิภา เจิดจำรัสนันทิภา เจิดจำรัส
2555ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อไฟฟ้าสาธารณะเขต 3 เทศบาลเมืองลำพูน = Satisfaction evaluation of people to public electricity in section 3 Lamphun Municipalities / อัศวิน แสนสมบูรณ์อัศวิน แสนสมบูรณ์
2555การศึกษาสถานภาพทางการคลังของเทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = A study of fiscal situation of Mae Hia Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐธัญลักษณ์ ศรีประเสริฐ
2555ความรู้ความเข้าใจในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องปรามการกระทำผิดทางการเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่อ่องสอน = Officer's understanding of liability for the wrongful acts of officials about prohibition of financial guilt in local government organization, Mae Hong Son Province / เชฎฐชัย ศรีชุชาติเชฎฐชัย ศรีชุชาติ
2555การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Managerial evaluation of Chiang Mai University's master of arts program in political economy / ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกฝากเงินออมทรัพย์แบบไม่ประจำของลูกค้าธนาคารทหารไทย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors influencing the customers' choice of TMB no-fixed deposit in Mueang District, Lampang Province / มนนิตรา ก๋าเตจ๊ะมนนิตรา ก๋าเตจ๊ะ
2555ภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Non commissioned police officers' debt conditions of Chiang Khong Police Station, Chiang Rai Province / ณัฐพล จันมะโนณัฐพล จันมะโน
2012The Practice of learning among Shan migrant workers in Chiang Mai City = ปฏิบัติการของการเรียนรู้ในกลุ่มแรงงานชาวไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ / Kyaw Kyaw Min HtutKyaw Kyaw Min Htut
2555ลื้อชายแดน: ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และความเป็นถิ่นฐานของชาวลื้อที่เมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก = Lue Bonderlanders : history, economy and locality among the Lue in Mae Sai-Tachileik border towns / เสาวรีย์ ชัยวรรณเสาวรีย์ ชัยวรรณ
2555ความตระหนักของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยานต่อมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Awareness of drivers in apron toward accident and incident prevention measures at Chiang Mai International Airport / ประพันธ์ วันวาประพันธ์ วันวา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484