Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 1072 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2015การจัดการกระบวนการด้านสวัสดิการและด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; จิตติมา บุญใหญ่
Jul-2015การประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สุวลีย์ เดชะปราปต์
2557การประเมินประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนปฐมาวดี จงรักษ์; สายสุรีย์ ศฤงคาร
2-Dec-2557การจัดระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา; ภัทรวดี สุขภานนท์
2557การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
2557ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ปฐมาวดี จงรักษ์; ศุภณัฐ ปัญญาแก้ว
2557การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการส่งคำคู่ความของเจ้าพนักงานศาล ศาลจังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; กาญจนา อินไชย
Apr-2558บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในตำบลห้วยห้อมและตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล; สุทธิรดา ไยยธรรม
May-2558การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลลวงเหนือกับชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; ปุณยนุช ทาอินทร์
May-2558ผลของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ด้วยเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติในจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ประวิทย์ ร่มโพธิ์เจริญ