LAW: Theses : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
17-May-2567กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ว่าด้วยกฎหมายสำเร็จรูปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019พรชัย วิสุทธิศักดิ์; กมลพร กันธะวงศ์
Apr-2567การจัดการไฟป่าภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; สีสุดา มาลาทิบ
Feb-2024การใช้อำนาจของรัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กับการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2563-2565ทศพล ทรรศนกุลพันธ์; วัชรพล ศิริ
17-Aug-2566ปัญหาและข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาวบุญชู ณ ป้อมเพ็ชร; สายเคน เพ็ชรธันตรา
3-Aug-2566กรอบกฎหมายสำหรับการป้องกันการฟอกเงินในช่องทางคริปโตเคอร์เรนซี่และเกมในระบบบล็อกเชน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; วรัชยา ไชยวุฒิ
29-Jun-2566“คนสู้ไฟ” เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในมุมมอง “งานไม่มั่นคง” ต่อการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล; วนิศรา หนูตอ
Jul-2564ความไม่เป็นธรรมในการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่จำเลย ในคดีอาญา: กรณีคดีสีเทานัทมน คงเจริญ; อนุรักษ์ ลองวิลัย
Jul-2564การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล กรณีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดคดีความมั่นคงทศพล ทรรศนกุลพันธ์; วรินทรา ศรีวิชัย
Jun-2564กำเนิดและจุดจบของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... (ฉบับ 2558)สมชาย ปรีชาศิลปกุล; ปารณ บุญช่วย
Jul-2564แรงงาน/ ข้ามชาติ/ ผู้หญิง: สิทธิและปฏิบัติการภายใต้ระบบประกันสังคมดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล; ปริพัตร ปานจู
Jul-2564การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลทางชีวภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเอกชนนัทมน คงเจริญ; นพพรรษ ศิริ
Jul-2564การดำเนินคดีอาญาต่อนักกิจกรรมทางการเมืองด้วยวิธีล่อให้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์; จิรประภา ฉิมเรือง
2565ช่องว่างกฎหมายความสัมพันธ์การจ้างงานกับการให้ความคุ้มครอง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของแรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันพรชัย วิสุทธิศักดิ์; พิมพร สุทะเงิน
2565การคุกคามทางเพศในสถานศึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาพรชัย วิสุทธิศักดิ์; พิมพา สุทะเงิน
2564มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์; รัตนาภรณ์ จอมมูล
Jun-2022ปัญหาการจัดการการบุกรุกที่ราชพัสดุ: กรณีศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่นัทมน คงเจริญ; ชฎาพร บุญสุข
Jun-2022การคุ้มครองสิทธิเด็ก : ศึกษากรณีของเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากบิดามารดาถูกกักขังหรือจำคุกAlexandre Nikolaevich Chitov; เขมนิจ ทองอ่อน
Jun-2021กฎหมายในความรุนแรง ความรุนแรงในกฎหมาย: การลอยนวลพ้นผิดทางกฎหมายของรัฐไทยในกรณีการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองสมชาย ปรีชาศิลปกุล; ภาสกร ญี่นาง
May-2021การละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและชื่อเสียงของผู้บริโภค: ศึกษากรณีการเปิดเผยเนื้อหาการสนทนาออนไลน์ในลักษณะประจานผู้บริโภคทศพล ทรรศนกุลพันธ์; ณัฐณิชา คุ้มแพทย์
May-2020กฎหมายที่กำหนดบทบาทของรัฐไทยต่อศาสนาพุทธบนพื้นฐานของการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนานัทมน คงเจริญ; ชัชวิน วรปัญญาภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46