LAW: Theses : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020กฎหมายที่กำหนดบทบาทของรัฐไทยต่อศาสนาพุทธบนพื้นฐานของการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนานัทมน คงเจริญ; ชัชวิน วรปัญญาภา
Dec-2014มาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันการกระทำความผิด ทางอาญาซ้ำ: ศึกษาคดียาเสพติดรองศาสตราจารย์ ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; เศรษฐกิจ จันทศร
Dec-2014มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเมาแล้วขับรองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; ภาณุพงษ์ สร้อยเพชร
Aug-2014การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการคัดเลือก ผู้สมัครรับเลือกตั้งรองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล; สันติ สิงหสันติ
Aug-2557การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของกลุ่มฮักเมืองน่านนัทมน คงเจริญ; สวิตตา ตีรณวัฒนากูล
Aug-2557ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตรนัทมน คงเจริญ; เทิดภูมิ เดชอำนวยพร
Dec-2556คดีละเมิดอำนาจศาลกับหลักความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาคดีของศาลนัทมน คงเจริญ; สรชา สันตติรัตน์
Aug-2557ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาสำเร็จรูป: กรณีศึกษาสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงินนัทมน คงเจริญ; สุภาพร ราธิเสน
21-Mar-2558มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในคดียาเสพติดอ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์; สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์
2554การบังคับใช้มาตรการยืดหยุ่นของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้าในประเทศกาลังพัฒนา : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยา = Enforcement of TRIPS flexibilities in developing countries: drug patent case study / วิมล สิทธิโอสถวิมล สิทธิโอสถ
2554มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาวกับชุมชนบ้านหนองไซ = Users and gratifications of Thai dramatic television program of Lao people / ทินกฤต นุตวงษ์ทินกฤต นุตวงษ์
2555นิติสำนึกต่อ โทษจำคุก ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Legal consciousness of civil disobedieace on imprisonment issues of natural resource management / กฤษณ์พชร โสมณวัตรกฤษณ์พชร โสมณวัตร
2555มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง : ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์ = Legal opinions on the violation of Lampang Rajabhat University Students' privacy rights : a case study of stalking after the termination of a relationship / ปองปรารถน์ สุนทรเภสัชปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
2555สถาบันพระมหากษัตริย์กับกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีว่าด้วยการรัฐประหาร = Thai monarch and the process of creating customary constitution on coup d'etat / นิฐิณี ทองแท้นิฐิณี ทองแท้
2552สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย = Rights in the management of natural resources by Community : A Comparative study of Thailand's and other countries / บุญชู ณ ป้อมเพ็ชรบุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
2554นิติสำนึกของเกษตรกรผู้ซื้อและขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ในตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Legal consciousness of the farmers who purchase and sell ALRO 4-01 lands in Baan Chang sub-district, Mae Tang district, Chiang Mai province / ศิรินภา อภิญญาวัชรกุลศิรินภา อภิญญาวัชรกุล
2554มิติทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ = Dimension of laws relating to health security for the informal workes / อารดา นันทขว้างอารดา นันทขว้าง
2553กลไกทางกฎหมายและช่องทางที่ประชาชนในตำบลสุเทพ ตำบลป่าบงและตำบลทาทุ่งหลวง เลือกใช้ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Legal mechanism and channel selected by people in Tambon Suthep, Tambon Pa Bong and Tambon Tha Thung Luang for examining local governments / ครรชิต พิชัยครรชิต พิชัย
2553ผลของการใช้ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องที่มีต่อบทบาทและการอำนวยความยุติธรรมของผู้พิพากษา พนักงาน อัยการและทนายความ = The Impacts of the implementation of the continuous trial system on the roles and justice bestowal of judges, public prosecutors and lawyers / กฤษฎา เอี่ยมละมัยกฤษฎา เอี่ยมละมัย
2554ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับความเสียหายลำดับสอง = Tort liability for emotional distress on secondary victims / ประยูร กันไพเราะประยูร กันไพเราะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27