FINEARTS: Independent Study (IS) : [144] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2564แนวทางการจัดการวัฒนธรรมอาหารจีนยูนนานหมู่บ้านแกน้อยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจีนยูนนาน หมู่บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ; หลิว, ซูหาน
2564การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชุมชนมอญ บ้านหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนวรลัญจก์ บุณญสุรัตน์; สิทธิศักดิ์ คำภู
Jul-2022การอนุรักษ์วัฒนธรรมการสักยันต์ของวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ชนัตถ์ วัฒนา
Jan-2021การอนุรักษ์และสืบสานการแกะหนังตะลุง บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงสุกรี เกสรเกศรา; สุฑามาศ ราชวังเมือง
2555สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้การแสดงหนังตะลุงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ตชด. บ้านท่าขาม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = Electronic instructional media for learning shadow play of Grade 1 Frontier Police Banthakam School, Cha-Uat District Nakornsrithammarat / ธราธิป ขวัญคีรีธราธิป ขวัญคีรี
2555คอสเพลย์และการสร้างอัตลักษณ์ภาพตัวแทนมายาคติผ่านสื่อศิลปะในสังคมร่วมสมัย = Cosplay and identity representations myths through the media arts in postmodern society / นนทิพัฒน์ ไชยโสดานนทิพัฒน์ ไชยโสดา
2555วิเคราะห์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กออทิสติก = Analysis and development of interactive learning materials for creative development for children with autistic disorder / คงฤทธิ์ รีวงษ์คงฤทธิ์ รีวงษ์
2555การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางเพศสภาพและพื้นที่ของหญิงรักหญิงในสื่อนวนิยาย = Analysis of gender identity and space of female homosexual in literature media / จุฑามาศ ไชยมงคลจุฑามาศ ไชยมงคล
2555พฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์: กรณีศึกษา ผู้เล่นเกมออนไลน์ในร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The behavior of online gamers: a case study of gamer in internet cafe, in city area of Chiang Mai Province / สุธิดา วรรธนะปกรณ์สุธิดา วรรธนะปกรณ์
2555การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการการสื่อสารของเครือข่ายสังคมประเภทความรู้ = Analysis of communication management components of knowledge social network / จิตตานันท์ ทองทับจิตตานันท์ ทองทับ
2555การออกแบบสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น = Information design for strengthening learning on ethnic groups in local museum / รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์
2555การออกแบบสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ = Media design for Lanna Landscape architectural education in Chiang Mai / จิรดา ขยันจิรดา ขยัน
2555การออกแบบสารสนเทศเพื่อการเดินชมสัตว์ใน ส่วนวอล์คกิ้ง โซน ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Information design for animal watching in the walking zone of Chiangmai Night Safari / จรวยพร แซ่จูจรวยพร แซ่จู
2554สื่อใหม่ในสังคมการเมืองไทย กรณีศึกษา เฟซบุ๊ควอยส์ทีวี = New media in Thai Politics: a case study of voice TV Facebook / ศรัญญา ไชยวรรณศรัญญา ไชยวรรณ
2555การออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Print advertising design for one Tambon one product doods / ปริสุทถิ์ ศรีอภัยปริสุทถิ์ ศรีอภัย
2555บทบาทการใช้การแต่งหน้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร = The role of make up usage to encourage corporate image / จักรพันธ์ มิสุธาจักรพันธ์ มิสุธา
2555การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Problems analysis of electronic learning system in Maejo University / อภิญญา ปัญญาสิทธิ์อภิญญา ปัญญาสิทธิ์
2554การออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้แนวคิดสื่อโฆษณาแฝงบรรยากาศ = Designing campaign media for not-smoking using ambient advertising concept / อรรัตน์ สุทธายศอรรัตน์ สุทธายศ
2554การออกแบบสื่ออินเตอร์เน็ตไดเร็กเมล์เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Internet direct mail media design for coffee business marketing promotion in Chiang Mai City / พีรวัฒน์ สมบัติใหม่พีรวัฒน์ สมบัติใหม่
2554การสร้างมโนภาพดัดแปรเพื่อรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกร้อน = Modified visualization for campaigning to decrease resource uses for global warming reduction / ชลธวัล คูณขุนทดชลธวัล คูณขุนทด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144