FINEARTS: Independent Study (IS) : [140] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 140
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยี่ที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยจากการติดเกมส์ออนไลน์ = Analysis of technological problems having impacts on Thai youths from on-line games addiction / เชษฐา เมี้ยนมนัสเชษฐา เมี้ยนมนัส
2553การออกแบบสื่อเพื่อสะท้อนปัญหาคลิปวิดิโออนาจารย์บนอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย = Media design for reflecting problem of internet pornographic video clips posing impacts on Thai society / ภูมรินท์ สุริยาสาครภูมรินท์ สุริยาสาคร
2553การออกแบบเว็บเพจเพื่อลดปริมาณข้อมูลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้ทางสายตา = A Web-page design for reduction of information to suit the visual perception ability / ภฤศพงศ์ เพชรบุลภฤศพงศ์ เพชรบุล
2550การพัฒนาสื่อประสมสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Multimedia development for stock exchange prospector: A Case study of Chiang Mai Province / ธีรพงษ์ พร้อมมูลธีรพงษ์ พร้อมมูล
2550การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาเทมเป้ อาหารจากถั่วเหลือง คุณค่าและวิธีการผลิต = Development of instructional video media a case study of tempe-food from soybean, value and production procedure / ณครินทร์ รอดพุฒณครินทร์ รอดพุฒ
2549การวิเคราะห์การวิจารณ์เชิงเสียดสีผู้ชายของนักเขียนหญิงในสื่อวรรณกรรมร่วมสมัย = Analysis of ironic criticism on male by female writers in contemporary literature media / วิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการวิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ
2549การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลระหว่างแบบจำลองบ้านเสมือนสามมิติและหุ่นจำลองต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร = Comparison of the achievement between 3-D model and model presentations on buying decision of real estate housing / กันชกา สุวณิชย์กันชกา สุวณิชย์
2550การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูลสงเคราะห์) จังหวัดสระบุรี = Development of multimedia for the promotion of sufficiency economy understanding for mathayom suksa I students of Napralan (Phibulsongkron) school, Saraburi Province / ปถมา วรรณกุลปถมา วรรณกุล
2549การออกแบบสื่อกราฟิกสำหรับดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัล = The Graphic media design of heavy metal music / พิศิษฐ์พงค์ จันทฉายาพิศิษฐ์พงค์ จันทฉายา
2550การพัฒนาสื่อแอนิเมชันสามมิติเพื่อการเรียนรู้เรื่องเคมีสภาวะของแข็งเบื้องต้น = Development of 3D animation for chemistry learning on basic solid state / อัครวิช ปองทองอัครวิช ปองทอง
2549การสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะของสังคมไทย : ร่องรอยขีดเขียนในส้วมสาธารณะและเว็บบอร์ดในไชเบอร์สเปช = Creation of private space in public space of Thai Society : the trace of writing in public toilet and webboard in cyberspace / สิริรัตน์ รัตนกาญจน์สิริรัตน์ รัตนกาญจน์
2549การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอน : กรณีศึกษาวิชาการจัดทำแผนธุรกิจ = Development of learning and teaching handbook : a case study of business planning procedure subject / นงลักษณ์ ชัยชะนะนงลักษณ์ ชัยชะนะ
2549บทบาทของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเล่นพนันฟุตบอลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ : กรณีศึกษาฟุตบอลโลกปี 2006 = Roles of mass media on soccer betting in Amphoe Mueang, Chiang Mai : case study of FIF World Cup 2006 / กิติพงษ์ ศักดาทรกิติพงษ์ ศักดาทร
2550การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์การ์ตูนร่วมสมัย : กรณีศึกษาการละเล่นชนกว่าง = Development of contemporary comics creating process: a case study of the fighting stag beetle / ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
2550การนำเสนอวัฒนธรรมผีล้านนาผ่านการ์ตูนร่วมสมัย = Presentation of Lanna spirit culture through contemporay comics / คณิน ฟางศิริวงษ์คณิน ฟางศิริวงษ์
2550การออกแบบภาพสำเร็จรูปแนววัฒนธรรมล้านนา = Clip art design in Lanna culture / อภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์อภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์
2550การวิเคราะห์การรับรู้การออกแบบโฮมเพจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ = Perception analysis on Chiang Mai University's Home page Design: A Case study of media arts and design students / ณัฐกฤตา พัฒนาชวนชมณัฐกฤตา พัฒนาชวนชม
2550การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารแจกฟรีรายเดือนในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of pattern and content of monthly free magazines in Chiang Mai / สุธิดา ศิริสื่อสุวรรณสุธิดา ศิริสื่อสุวรรณ
2550แนวความคิดยุคหลังสมัยใหม่ในภาพยนตร์ : กรณีศึกษางานภาพยนตร์ของหว่องกาไว = Postmodern concept in films : A Case study of Wong Ka-Wai's films / ธิคุณ สุภาสัยธิคุณ สุภาสัย
2550การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางภายในบ้านในสไตล์หญิงรักร่วมเพศ = Designing common area in the house in lesbian style / อุสุมา พันไพศาลอุสุมา พันไพศาล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 140