Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 1686 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2015การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; ณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง
Aug-2557การสร้างแบบฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์ การวาดโครงร่าง ด้วยโปรแกรมโปรเดสท็อป เพื่อทำรูปต้นแบบ ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อาจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์; จินดาพร พุทธิเกียรติ
Aug-2015ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสมอาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; ตรียามาส อนุชัย
Mar-2015การส่งเสริมความสามารถในการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรมกูเกิล สเก็ตชอัพอาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล; เกรียงไกร มาตรมูล
2557การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; พีรันธร ยาคำ
2557การจัดการคุณภาพของผู้เรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนชูชีพ พุทธประเสริฐ; ปรารถนา โกวิทยางกูร; ปิยฉัตร ไชยแก้ว
2557การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วย วิธีอ่านแบบโอเคไฟว์อาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพงนงลักษณ์ เขียนงาม; ศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ
May-2558การพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง ขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; เกศินี สลี
Apr-2558การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร; ศศิวิมล คำลือ
Aug-2015การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อินทิรา ธนรัตน์พิศาล