BA: Theses : [702] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 702
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2020ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของสำนักงานสอบบัญชีที่ให้บริการกิจการที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ; รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ธรรวา สุนพิชัย
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Chaing Mai market branch / พินนะรัฎ สุริยะโชติพินนะรัฎ สุริยะโชติ
2556ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในตำบลสุเทพ = Services marketing mix affecting staff and students of Chaing Mai University towards renting monthly apartments in Tambon Suthep / ปรัชญ์ มาละแซมปรัชญ์ มาละแซม
2556ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์ = Customer Satisfaction towards marketing mix of Kriengsak chicken layer farm / จิราวร คำวงศ์ษาจิราวร คำวงศ์ษา
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรมวิมล วิมลรัชต์มโนรม
2556ความพึงพอใจของสมาชิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม = Satisfaction of members in Mueang Chiang Mai District towards marketing mix of philatelic stamps / วัลย์ลียา การย์จริยาวัลย์ลียา การย์จริยา
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai International Dec limited partnership / สังวร ลานยศสังวร ลานยศ
2556พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเล่นเกมออนไลน์ = Behavior of Chiang Mai University students towards playing online games / อาภากร คันธรสอาภากร คันธรส
2556ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting Thai tourist decision towards selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin Road, Mueang Chiangmai District / ณัฐฐิกานต์ โพธิพิพิธณัฐฐิกานต์ โพธิพิพิธ
2555พฤติกรรมของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าบนเฟสบุ๊ค = Behavior of working-aged people in Chiang Mai Province towards purchasing products on Facebook / วีกิจจ์ ศุภโกวิทวีกิจจ์ ศุภโกวิท
2556การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices accordance to TAS No. 38 (Bound volume 2009) intangible assets of companies listed in energy and utilities business sector, The Stock Exchange of Thailand / กานดาพร ค้าข้าวกานดาพร ค้าข้าว
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสาคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Important service marketing mix factors affecting entrepreneurs of small and medium sized enterprises towards selecting advertising agencies in Mueang Chiang Mai District / จิตราวดี รัศมีจันทร์ มัวร์จิตราวดี รัศมีจันทร์ มัวร์
2555การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หมวดการบริการธุรกิจที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in tourist accommodations sector in Chiang Mai Province / กาญจนา จงยศยิ่งกาญจนา จงยศยิ่ง
2555การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of business students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฏฐา จาตุประยูรณัฏฐา จาตุประยูร
2555การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวด = Marketing communication affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing bottled drinking water / ชัยณรงค์ ทองต้นชัยณรงค์ ทองต้น
2555คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด = Quality of work Life of employees at Sahaphankaehakit Company Limited / ชนัญชิตา กาญจนรักษ์ชนัญชิตา กาญจนรักษ์
2555คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Quality of work life of employees at Piboon Concrete Company Limited / จารุณี จันทร์โรจนพันธ์จารุณี จันทร์โรจนพันธ์
2555ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจากมุมมอง ประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น = Tourism image of Chiang Rai Province from perspectives of local and non- local people / จารุณี ทรัพย์บุญโตจารุณี ทรัพย์บุญโต
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ในการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting physicians towards prescribing proton pump inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District / ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ
2555ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด สาขาถนนระแกง = Customer satisfaction towards service marketing Mix of Dangklonpratu company limited, Ragang Road Branch / จักราวุธ ประทุมจักราวุธ ประทุม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 702