Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.044 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา ทวีประศาสน์กฤษฎา ทวีประศาสน์
2550ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์
2548การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of ready to drink Green Tea products of consumers in Mueang District, Chiang Mai province / ศิรินภา บุญมาศิรินภา บุญมา
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = purchase of mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / สรายุทธ์ สิริธนากิจสรายุทธ์ สิริธนากิจ
2551ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting women's buying decision towards anti-aging facial products in Mueang District, Chiang Mai Province / นฤมล วัฒนศิรินฤมล วัฒนศิริ
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing preferences of instant bean vermicelli noodle products of consumers in Mueang Chiang Mai District / วาสนา ศิลปวรเศรษฐวาสนา ศิลปวรเศรษฐ
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers in Mueang Chiang Mai district towards selecting Be 1st card of Bangkok Bank public company limited / ปริญญา ศิรบรรจงกรานปริญญา ศิรบรรจงกราน
2551ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาเพื่อการตอบสนองข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting consumer decision towards selecting tutoring institutes for standard english tests in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุภาพงษ์ นิลเกษสุภาพงษ์ นิลเกษ
2551ทัศนคติของผู้บริโภคต่อฉลากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Consumer attitude towards the label of processed vegetarian food in Mueang Chiang Mai District / พีรวัส กันตาคมพีรวัส กันตาคม
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = The marketing mix factors affecting customer decision towards selecting car care services in Mueang Chiang Mai district / สิริจิตวัฒนา ทากุสิริจิตวัฒนา ทากุ