Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 2821-2826 of 2826 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2020การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่รถยนต์ของร้านบ้วนเฮงการช่างลำพูนเขมกร ไชยประสิทธิ์; ปวีณา แก้วประเสริฐ
May-2020การวเิคราะห์ลักษณะลูกค้าของร้านค้าปลีกท้องถิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่วรัท วินิจ; ศุภาพิชญ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
Apr-2020การพัฒนาระบบ ๕ส โรงบรรจุก๊าซของบริษัท วินัยศักดิ์ จำกัดเขมกร ไชยประสิทธิ์; นรีนุช ขัตติพัฒนพงษ์
Oct-2020ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาต่อการบริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; วิกรานต์ รักรุ่งโรจน์
Nov-2020ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของรถโดยสารอัจฉริยะ ของบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดศรัญญา กันตะบุตร; ปัณณภัสร์ ปันดอน
Oct-2020ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอเมืองลำปางศรัญญา กันตะบุตร; สุกัญญา ตาตุ