Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 91-100 of 118 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ภาพลักษณ์ตราสินค้าโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Brand image of Royal Project's Products in Amphue Mueang, Chiang Mai / มาโนช เตชะเจริญวิกุลมาโนช เตชะเจริญวิกุล
2552ภาพลักษณ์โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ = Images of boutique in Chiang Mai Province / นัทธ์หทัย เถาตระกูลนัทธ์หทัย เถาตระกูล
2552ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม = Services marketing mix factors affecting consumer selection of chiness food catering services in Changwat Nakhon Pathom / วาณี หาญแก้ววาณี หาญแก้ว
2552ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้รับจัดการงานแต่งงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting selecting decision towards wedding organizers in Chiang Mai Province / อารยา ปัญญานุวัฒน์อารยา ปัญญานุวัฒน์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกาารผู้นำเข้าสินค้าของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affection decision of companies in the Northern Industrial Estate Towards selecting import trading firms / วาสนา มณีวรรณ์วาสนา มณีวรรณ์
2552ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อตึกแถวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing consumers on buying selection of commercial buildings in Amphoe Mueang Chiang Mai / สราวุทธิ์ ธัญเศรษฐ์กุลสราวุทธิ์ ธัญเศรษฐ์กุล
2553ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานฝึกโยคะในจังหวัดนนทบุรี = Customer expectation towards service marketing mix factor of Yoga studies in Nonthaburi Province / ปทิตตา รุ่งอรุณสุวรรณปทิตตา รุ่งอรุณสุวรรณ
2552ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม = Factors influencing the decision on purchasing biofertilizer of agriculturist in Nakorn Patom Province / วราลี ฉัตรอัจฉริยะกุลวราลี ฉัตรอัจฉริยะกุล
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Service marketing mix factors affecting customer decision making towards selectiong Out - patient services of Chiangmai Ram Hospital / สุภาพร เลาหพูนรังษีสุภาพร เลาหพูนรังษี
2552ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลจากภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Marketing mix factors affecting manufacturers in Northern Region Industrial Estate towards selecing of machine parts suppliers / ปราการ เป็งแก้วปราการ เป็งแก้ว