Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 66 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อข้าวสารจากเครื่องขายอัตโนมัติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer demand towards purchasing rice from vending machines in Mueang Chiang Mai District / อัครพล สุริยะศักดิ์อัครพล สุริยะศักดิ์
2550ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards alcoholic ready to drink in Mueang district, Chiang Mai province / ณัฐพร จ่าหมื่นไวยณัฐพร จ่าหมื่นไวย์
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปของผู้บริโภค อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Markiting mix factors affecting ready - to - dirnk fruit juice purchasing perferences of consumers in Mueang Chiang Mai District / ดลกร บุญติดลกร บุญติ
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกตลาดสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumers towards selecting fresh markets in Chiang Mai District / ภัทรพล ตั้งสุทธิธรรมภัทรพล ตั้งสุทธิธรรม
2548พฤติกรรมในการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of consumers toward buying newspapers in Mueang District, Chiang Mai Province / ภรณี ดวงฉ่ำภรณี ดวงฉ่ำ
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องพ็อคเก็ตพีซีของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision in purchasing pocket PC in Muang District, Chiang Mai Province / เบญจวรรณ แพทย์สมานเบญจวรรณ แพทย์สมาน
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้ง ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of Sainamphueng Mandarin in Mueang District, Chiang Mai Province / จาตุรงค์ จิรังวรพจน์จาตุรงค์ จิรังวรพจน์
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับกลุ่ม 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting consumers'choice of using mid-level hotel services in Mueang District, Chiang Mai Province / พิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชัยพิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชัย
2548การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสบู่สมุนไพรชนิดก้อนของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affecting consumers'decision to purchase herbal bar soaps in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / ธิดารัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ธิดารัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์
2549ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers' decision to purchase packed rice in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภวัชร์ ยาวิสิทธิ์ศุภวัชร์ ยาวิสิทธิ์