Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 111-118 of 118 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551พฤติกรรมลูกค้าธุรกิจในการจ้างออแกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Business customer behavior towards employing an organizer in Chiang Mai Province / วรินญา ศรีวาลัยวรินญา ศรีวาลัย
2552ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อไวน์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affection consumer decision towards buying imported wine in Mueang Chiang Mai District / ทิพากร เลวินทิพากร เลวิน
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา = Services marketing mix factors affecting customer decision towards selecting agencies for The Work&Travel in USA program in Chiang Mai Province / เมธัส ศรีบุญมากเมธัส ศรีบุญมาก
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผุ้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Marketing mix factors affecting consumer decision towards selection of coffee shop in the Central Plaza Chiangmai Airport Shopping Mall / ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของแพทย์ในการเลือกใช้ยาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร = Factors influencing doctor decision on the selection of drug to be used in Hospitals in Bangkok / สุรศักดิ์ จิระบรรจงสุรศักดิ์ จิระบรรจง
2552ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะคุณภาพการบริการของ ไอเดีย พลัส ดอท เน็ต = Customer satisfaction towards electronic marketing mix factors based on the quality of services by Idea Plus Dot Net / อนวัช กองมงคลอนวัช กองมงคล
2552ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดเชียงใหม่ = Retail marketing mix factors affecting Thai tourist purchasing decision towards teak wood furniture in Chiang Mai Province / ศุภนารี สุธารสศุภนารี สุธารส
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกขยะของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting local administrative offices purchasing decision towards multi-purpose water lorries, cranes with rescue platform trucks and garbage trucks in Chiang Mai Province / พงษ์สวัสดิ์ เกรียงไกรกิจพงษ์สวัสดิ์ เกรียงไกรกิจ