PHARMACY: Theses : [294] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294
Issue DateTitleAuthor(s)
6-Oct-2022การปรับตัวของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อการนำหุ่นยนต์ทางเภสัชกรรมมาใช้รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์; วนิดา ขนาดนิด
Oct-2022สถานการณ์และรูปแบบการจัดการด้านยาในโรงเรียน จังหวัดเชียงรายหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล; รวิวรรณ เอกปันเงินกุล
Jan-2022งานและอัตรากำลังเภสัชกรงานปฐมภูมิในจังหวัดเชียงใหม่พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; ศิริตรี สุทธจิตต์; วุฒิประกร หล้าอี่
Nov-2563การวิเคราะห์ความซับซ้อนของการขยายผลการจัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอนศิริตรี สุทธจิตต์; กนิษฐา นิ่มสกุล
Sep-2021Use of Nam Dokmai ripe mango peel waste as a potential source of pectin, and its pharmaceutical applicationsPensak Jantrawut; Warintorn Ruksiriwanich; Sarana Sommano; Tanpong Chaiwarit
Sep-2022การปรับปรุงและประเมินผลระบบงานประสานรายการยา ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งนันทวรรณ กิติกรรณากรณ์; ณิชากร พิริยะชนานุสรณ์
Aug-2022ฤทธิ์ลดไข้ ผลต่อสารบ่งชี้การเกิดไข้ และผลต่อปริมาณเกล็ดเลือดของสารสกัดบอระเพ็ดในสัตว์ทดลองสุพร จารุมณี; พาณี ศิริสะอาด; ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์; พงษ์พิทักษ์ ศุภกิจเจริญกุล
2022Knowledge and behavior of hair dye use in the students of Rajabhat Mahasarakham UniversityPimporn Leelapornpisol; Chidchanok Ruengorn; Worrapan Poomanee; Kawinnat Plangmal
2563การวิเคราะห์นโยบายน้ำดื่มประชารัฐผ่านกรอบแนวคิดทุกนโยบายใส่ใจสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูนศิริตรี สุทธจิตต์; พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; สุนิสา สัจจวิโส
Jun-2021The effect of Renin-Angiotensin-Aldosterone system blockage on peritoneal membrane function and economic outcomes in peritoneal dialysis patientsChidchanok Ruengorn; Unchalee Permsuwan; Setthapong Panyathong, M.D.; Kednapa Thavorn; Sirayut Phatthanasobhon
Mar-2021การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล; ดาวทิพย์ จิรนิวาตานนท์
Nov-2020Development of a List of Potentially Inappropriate Medications for Patients with Heart Failure (PIMHF) and Study of Association Between PIMHF and Clinical OutcomesPenkarn Kanjanarat; Dujrudee Chinwong; Surarong Chinwong; Kittipak Jenghua
Nov-2020Fabrication of injectable Thermosensitive Chitosan/Pullulan Hydrogels using double cross-linking intended for cartilage tissue engineering applicationsSuporn Charumanee; Panee Sirisa-ard; Warintorn Ruksiriwanich; Prakasit Panyamao
Apr-2020ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและผู้ดูแลในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรผศ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; ผศ.ดร.ชุลีกร สอนสุวิทย์; นงลักษณ์ ขันอ่อน
Apr-2020ประสิทธิภาพของไลน์แอดแอพพลิเคชั่น (Line@ Application) ในการจัดระบบบริการตอบคำถามทางยาในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์; ธรางกูร สมทิพย์
Apr-2020Development of Competencies of Community Pharmacy Clerkship in ThailandAsst. Prof. Dr. Nantawarn Kitikannakorn; Assoc. Prof. Dr. Payom Wongpoowarak; Assoc. Prof. Dr. Teerapon Dhippayom; Pantira Parinyarux
Feb-2020Innovative Liposomal Delivery System from Hermetia illucens Oil Entrapped Curcuma aromatica Extract: Effect on Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1)Asst.Prof.Dr.Chadarat Ampasavate; Assoc.Prof.Dr.Songyot Anuchapreeda; Assoc.Prof.Dr.Wantida Chaiyana; Kornchanok Srisombat
Dec-2014การพัฒนาเอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยาที่ต้องระมัดระวังสูงกลุ่มเมทิลแซนทีนดร. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; ทิพย์สุดา เปรมภูติ
Dec-2015Development of Novel Polymeric Micelles as Drug Delivery Systems for CurcuminSiriporn Okonogi; Wim E. Hennink; Songyot Anuchapreeda; Ornchuma Naksuriya
Jul-2014Adhesion and Inhibition of Streptococcus mutans by Electrospun Fibers Containing Propolis for Fast Dissolving Dosage Formจักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์; สุขุม อิสเสงี่ยม; ยิ่งมณี ตระกูลพัว; บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์; Chawalinee Asawahame; ชวาลินี อัศวเหม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 294