NURSE: Theses : [1393] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1393
Issue DateTitleAuthor(s)
2-Mar-2558การดูแลของมารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกำหนดรองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย; รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง; มะลิวรรณ สุตาลังกา
12-Mar-2558ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; รองศาสตราจารย์มาลี เอื้ออำนวย; ศศิธร กิ่งนาละ
2-Apr-2558การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย; ดลก์พร มาตยาบุญ
2557การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้คลอดกรรณิการ์ กันธะรักษา; ฉวี เบาทรวง; พฤกษลดา เขียวคำ
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการจัดการ ความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์รองศาสตราจารย์ ดร. ภารดี นานาศิลป์; พัทยา แผ่นชัยพรม
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ; กันตา รัตนคช
Dec-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้สูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป โรงพยาบาลลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง; อัญชลี คงอ้าย
29-Sep-2557ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตและอัตราการกลับมารักษาซ้ำของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวรองศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร คำผลศิริ; ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
8-Sep-2557ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์; รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ; ชนุกร แก้วมณี
2013Factors related to quality of work life among nurses in public hospitals, Nyanza province, Republic of Kenya = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา / Rosbenter Awuor OwuorOwuor, Rosbenter Awuor
2556ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง =Fear of childbirth among first time expectant fathers and related factors / พุทธชาด แก้วยาพุทธชาด แก้วยา
2012Nursing practice environment and burnout among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Dinh Trong QuangDinh, Trong Quang
2555ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of a self-efficacy enchancement and social support program on exercise behavior among pregnant women / สุวิสา ปานเกษมสุวิสา ปานเกษม
2012Leader-member exchange and organizational citizenship behaviors among nurses in Tertiary Hospital, Yunnan Provice, The People's Republic of China = การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Qiqi, YangQiqi, Yang
2554การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness, Lao peoples democratic republic and related factors / มณีมร ตุลาบุตรมณีมร ตุลาบุตร
2012Effects of a transitional care program for mothers of premature infants on mothers' transition, infants' physical illness, growth and development = ผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการเปลี่ยนผ่านของมารดา ความเจ็บป่วยทางกายการเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารก / Rungtiwa WangruangsatidRungtiwa Wangruangsatid
2012A Causal model of self-management among older persons with chronic kidney disease at predialysis stage = แบบจำลองเชิงสาเหตุของการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต / Parinda SritarapipatParinda Sritarapipat
2555ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community management of solid waste / สุรารักษ์ ขาวอิ่นสุรารักษ์ ขาวอิ่น
2011Effectiveness of a school-based cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า / Sararud VuthiarpaSararud Vuthiarpa
2012Quality of work life and job performance among nurses in the tertiary care hospital, Maldives = คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์ / Soliha FathimathSoliha Fathimath
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1393