NURSE: Theses : [1576] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1576
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Nov-2566ผลของโปรแกรมระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดาสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจุฑามาศ โชติบาง; เนตรทอง นามพรม; นันทิพร บุสทิพย์
9-Nov-2566ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบฐิติมา สุขเลิศตระกูล; พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น; ต่อเกียรติ สิงหะ
Oct-2023Medication adherence and barriers among persons with chronic rhinosinusitis, the first affiliated hospital of Kunming Medical University, The People’s Republic of ChinaAchara Sukonthasarn; Suparat Wangsrikhun; Zhao, Qi
5-Oct-2023Health literacy and self-care behaviors in persons with lung cancer receiving chemotherapyChiraporn Tachaudomdach; Chomphoonut Srirat; Zhang, Xinyue
7-Nov-2566ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและความทุกข์ทางใจในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามขวัญพนมพร ธรรมไทย; สมบัติ สกุลพรรณ์; ณิชนันทน์ วิฆเนศรังสรรค์
10-Nov-2023ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เดชา ทำดี; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์; เอมพร บัวทองจันทร์
Oct-2566ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุต่อมลูกหมากโตศิริรัตน์ ปานอุทัย; จิตตวดี เหรียญทอง; ดุสิต สกุลปิยะเทวัญ
Oct-2023ความรอบรู้ด้านความต้องการน้ำและปริมาณสารน้ำที่ได้รับในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังจิตตวดี เหรียญทอง; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; มัณฑนา อนุจา
Nov-2023ประสิทธิผลของการสอนตามหลักพิทส์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในพระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจิตตวดี เหรียญทอง; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ชาตรี สีดาคำ
23-Jun-2563การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชี้อดี้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาลนงค์คราญ วิเศษกุล; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; ชลภัทรธา แก้วสากล
8-Aug-2566ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนในภาคเหนือของประเทศไทยพนิดา จันทโสภีพันธ์; โรจนี จินตนาวัฒน์; สุกัญญา ตุลพงษ์
5-Jul-2566ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการหกล้มต่อการปฏิบัติการป้องกัน การหกล้มซ้ำของผู้สูงอายุในชุมชนรังสิยา นารินทร์; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; ศุภวรรณ ฦาหาญ
Jul-2566ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี; เจนฐิฏสิริ ตระกูลทาเสนาะ
Oct-2566ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี; สุฑาทิพย์ ใหมคำ
Jul-2566ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการปฏิบัติการบริการส่งมอบยาให้กับผู้ที่มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนรังสิยา นารินทร์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ปรีดา สุทธิประภา
Aug-2023ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติของครอบครัวในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; วิลาวัลย์ เตือนราษฎร์; เยาวลักษณ์ มะกอง
Jun-2023Effect of web-based hearing loss prevention program on the use of hearing protection device among thai navy officers: a quasi-experimental studyWeeraporn Suthakorn; Petsunee Thungjaroenkul; Atipong Sujiratana,; Pratum Soivong; Suthasinee Srinoon
Jun-2023ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการปฏิบัติการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในผู้ปกครองของ เด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชุมชนสุมาลี เลิศมัลลิกาพร; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; เนตรนภา ศรีอินทร์คำ
Jun-2023ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมติดเกมของวัยรุ่นสมาธิสั้นหรรษา เศรษฐบุปผา; สิรินาถ บุญทวี
29-Dec-2564ปัจจัยทำนายภาระการดูแลในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทภัทราภรณ์ ภทรสกุล; สมบัติ สกุลพรรณ์; ชาลินี สุวรรณยศ; อโณทัย จันทร์ใส
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1576