Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2558การจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือต้นแบบการบริหารโครงการ งานบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย; เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
May-2558ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินขั้นเงินเดือน โดยวิธีการให้ค่าน้ำหนักเคสเบสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
Dec-2558การจัดตารางสอนด้วยการค้นหาแบบตาบูรองศาสตราจารย์พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร; อุเทน ทองสาย
May-2558การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาด้วยทฤษฎีฟัซซีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; กาญจนา โนหลักหมื่น
Dec-2558กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทาง ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย; มะลิวรรณ ชัยชนะ
Jul-2558ระบบวิเคราะห์การบุกรุกเครือข่ายของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้การตัดสินใจรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; ศักดิ์นริน อินทะจักร์
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดการประเมินผลงานวิจัย โดยใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทวัชรี จำปามูล; ปฐมพงษ์ บัติปัน
Jul-2558ระบบการตรวจสอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบน ใยแก้วนาแสงของบริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) จังหวัดพะเยารองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; สุพรรณษา อินทรปัญญา
Jun-2558การสำรวจสกุลของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว; ณีรวัลย์ ไชยวงค์
5-Nov-2558ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; อลงกรณ์ จอมขันเงิน