Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
2557การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังพิกุล นันทชัยพันธ์; นัทธมน วุทธานนท์; วรัญญา มณีรัตน์
2557การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus)สวัสดิ์ สนิทจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
2557ซอฟต์แวร์สำหรับพยากรณ์การเลือกสาขาวิชาของโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยใช้เทคนิคตัวจำแนกกฎเกณฑ์ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; พีรพงษ์ บัวเหลือง
2557การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่สายสมร ลำยอง; บุญศรี แสนศิริ
8-Jul-2557แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท เคนดอลล์แกมมาตรอน จำกัดรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล; กมลกร หอมสูงเนิน
2557การสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีรวิชญ์ วงษา
2557การสำรวจชีพลักษณ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; อังคณา อินตา; ฉัตรสุดา ญาณะโค
Dec-2557การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
Dec-2557การวิเคราะห์อารมณ์ของประโยคโดยอาศัยความหมายของคำใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมกฤช น้อยเทพ