Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 28 (Search time: 0.113 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2558การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอมแห้งโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพรองศาสตราจารย์ อิสรา ธีระวัฒน์สกุล; ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย
Jul-2558การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในการลด ระยะเวลารอของลูกค้าสำหรับธุรกิจคัดแยกขยะรีไซเคิลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์; สุวัฒน์ บุญเคลือบ
Jun-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกอะไหล่วิไลวรรณ แสงนวล
Sep-2558การลดเวลานำในการปรับสภาพรถโดยสารประจำทางโดยใช้แนวคิดลีนผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว; รัชนีวรรณ สันลาด
Apr-2558การลดของเสียในกระบวนการประกอบแขนจับของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่าสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; วรชัย ชาบาเหน็จ
Apr-2558การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเชียงใหม่กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์; อินทิรา ยิ้มละมัย
May-2558สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปรับปรุงเนื้อดินสโตนแวร์วสวัชร นาคเขียว; สิงห์คำ อายะชู
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกฉีดเทียนในกระบวนการผลิตเครื่องประดับชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; วิทู งามปัญญา
May-2558การลดชิ้นส่วนบกพร่องในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนตรวจจับแสงสว่าง โดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่ารุ่งฉัตร ชมภูอินไหว; วาทินี แสนศรี
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลคมกฤต เล็กสกุล; เบญจมาภรณ์ เลขะวณิช